Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Här utmanar vi varje barn i dess lärande och utveckling. Vi väcker barnens nyfikenhet på skriftspråk, matematik, form och bild. Förskolan ligger med skogen alldeles in på knuten och vi har tillgång till fin utemiljö. Den här förskolan erbjuder även utbildning på finska till familjer som önskar att deras barn lär sig, bibehåller och utvecklar sitt språk i finska.

Avdelningar

Vi har sju avdelningar för barn mellan 1 och 5 år.

Pedagogik

Hos oss är barns inflytande, delaktighet och medskapande en stor och viktig del av vårt arbete. Genom lyhörda pedagoger, intervjuer, observationer och samlingar tar vi till vara barnens intressen och idéer. Genom att barn är delaktiga i sin vardag och i verksamheten tror vi att lust till lärande skapas.

Vi ger barnen trygghet i en positiv anda och utvecklande miljö. Förskolan ska stimulera barnens utveckling och lärande och det gör vi på flera sätt. De planerade aktiviteterna är viktiga men också den fria leken där pedagoger finns med och stöttar och utmanar barnen i sitt lärande och deltagande. Med hjälp av leken och de planerade aktiviteterna, där vi tar tillvara barnens intressen, hittar vi tillsammans vägen mot ett lustfyllt lärande.

På förskolan utmanas barnen i sitt lärande och sin utveckling - bland annat genom att intresset och nyfikenheten till skriftspråket, matematik och estetiska lärprocesser väcks till liv.

Vi arbetar för att barnen ska känna en trygghet, känna tillit till sin förmåga och utveckla en självständighet, alla barn ska känna lika värde. Det sociala samspelet är viktigt. Hos oss kan alla känna sig hemma och vi talar om att vi ska bemöta varandra på ett positivt sätt.

Vår stora gård erbjuder såväl sandlådor, klätterställningar och gungor som upplevelser i naturen. Här finns något för alla barn, oavsett intresse och ålder. Närheten till naturen gör att vi dagligen kan använda naturen i vår verksamhet och ger även de yngsta barnen möjligheter till naturupplevelser.

Samverkan med hemmet

Det är viktigt att vi tillsammans bygger upp ett nära och förtroendefullt samarbete. Förtroende är grundläggande för hela vår verksamhet. Vår samverkan ska byggas på öppenhet, ömsesidighet och respekt. Att ni vårdnadshavare är delaktiga och har möjlighet att påverka vår verksamhet är en självklarhet. Vi har föräldramöten och utvecklingssamtal. Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning är också mycket värdefull.

Inskolning

Vi har vårdnadshavaraktiv inskolning. Det innebär att barnet är på förskolan tillsammans med en vårdnadshavare tre dagar i följd. Under dessa dagar är vårdnadshavaren med sitt barn hela tiden och barnet hinner lära känna förskolans rutiner och miljö utan att oroa sig för att bli lämnad. Även vårdnadshavarna hinner få en inblick i verksamheten och lära känna pedagogerna.

Den fjärde dagen lämnas barnet på förskolan efter ett tydligt och kort avsked mellan barnet och vårdnadshavaren. En inskolning är väldigt individuell och barn kan behöva längre tid än tre dagar för att känna sig trygga, vilket vi naturligtvis tar hänsyn till.