Foto: Asbjörn Hanssen

Vår skola

Välkommen till Svartedalsskolan!

SvaLan

Svartedalsskolan och Landamäreskolan, SvaLan, är ett skolområde i Biskopsgården. Skolorna arbetar tillsammans i en linje med elever från förskoleklass till årskurs 9 inklusive fritidshem och anpassad grundskola. Genom att vara en stor organisation med många olika yrkeskategorier och kompetenser har vi stora möjligheter att möta upp våra elever och vi arbetar utifrån att mångfald och olikheter berikar. Skolorna samarbetar på flera sätt i ett gemensamt visions-och värdegrundsarbete och verkar tillsammans för elevernas kunskapsutveckling från förskoleklass till årskurs nio.

Vision och vårt arbete med värdegrund

Alla vuxna på skolan arbetar efter en gemensam vision för att utveckla elevernas sociala mognad i syfte att rusta eleverna för att bli aktiva medborgare i det samhälle de ska verka i.

Arbetet är uppdelat i fyra perioder under ett läsår och genomsyrar alla verksamhetsformer och elevernas hela skoldag. Utöver den dagliga kommunikationen mellan elever och vuxna görs eleverna delaktiga i arbetet på olika sätt, bland annat genom elevenkäter, klassråd, elevråd, fritidsråd och mentorstid.
Bild

Bilden beskriver arbetet och de värden vi vill ska växa hos eleverna under deras tid hos oss.

Inkludering och undervisningens kvalitet

Att vara en god läsare är en viktig del av att kunna ta till sig kunskaper och utveckla sin nyfikenhet och fantasi. På Svartedalsskolan arbetar vi aktivt med att främja läsandet och vårt bemannade skolbibliotek finns tillgängligt för alla elever.

På Svartedalsskolan sätter vi stor vikt vid att stärka varje elevs språkliga förmåga, eftersom språk och kommunikation är en förutsättning för lärande.

Vi ser flerspråkighet som en resurs för lärande i alla skolans ämnen och vi förordar att alla elever som har rätt till att läsa modersmål gör det. Samtidigt arbetar vi för att ständigt erbjuda en undervisning i svenska som andraspråk och svenska av högsta kvalitet.

Samverkan och interkulturellt förhållningssätt

För oss är det viktigt att samverka med vårdnadshavare.

Vi vill vara ”en skola mitt i byn”. I och med detta arrangerar vi dialogkvällar, torsdagsöppet och Café Svalan där vårdnadshavare och deras barn är välkomna på aktiviteter, föreläsningar, diskussioner utifrån deras egna önskemål.

Skolområdet arbetar med konceptet Bygga broar som innebär att vi efter deras metoder försöker jobba med vårt gemensamma interkulturella förhållningssätt. Här kan du läsa mer om bygga broar.

Skolområdet ingår i Göteborgsprojektet Skola som arena. Det innebär att skolorna samverkar med andra samhällsaktörer och föreningar för att få till fler aktiviteter för vårdnadshavare och elever i området. Dessa bedrivs utanför skoltid i skolans lokaler.  

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla känna sig trygga och alla i vår skola ska aktivt och tydligt agera mot alla former av kränkningar. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandling 

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och hur vi gör när någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få planen.

Fritidshem

Svartedalsskolan har två fritidsavdelningar. På fritidshemmet får eleverna en meningsfull fritid och möjlighet att träna på att utveckla olika förmågor. Innehållet i fritidshemmets undervisning delas in i fyra områden: språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle och lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse, områden som är start kopplat till SvaLans visionsarbete.

Undervisningen i fritidshemmet stimulerar elevernas lärande och utveckling och ska komplettera skolan. Fritidshemmets uppdrag styrs av skollagen och läroplanen där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet. Undervisningen utgår från en helhetssyn på eleven, dess behov, intressen, erfarenheter och initiativ.

På SvaLan är fritidshemmet är noga med att alla elever ska vara allas elever och vi arbetar aktivt med att skapa trygghet och lust till lärande för alla elever. Vi arbetar efter en hög inkluderingstanke som innefattar ett arbete mellan Landamäreskolan och Svartedalsskolan, de olika skolformerna och de olika avdelningarna. Fritidshemmet arbetar aktivt med att stärka relationerna mellan hem och skola.

Anpassad grundskola

I anpassad grundskola har eleverna egna anpassade lokaler på skolan, men vi delar idrottshall, musiksal och skolmatsal med övriga grundskolan. 

Om anpassad grundskola