Vår skola

Svartedalsskolan och Landamäreskolan bygger ”Göteborgs framtidsskola”. Landamäreskolan har flyttat in i sina nybyggda lokaler och nu pågår arbetet med att bygga de nya lokalerna till Svartedalsskolan. Vi ser oss som två skolor med ett gemensamt ansvar för förskoleklass till årskurs 9.

Om skolan

Hösten 2014 flyttade alla elever och all personal från Landamäreskolan in i Svartedalsskolan och Landamäreskolan revs. Svartedalsskolan och Landamäreskolan blev då en enhet som går under arbetsnamnet SvaLan. Vi har tillsammans ungefär 770 elever, 150 personal och fyra rektorer.

Hösten 2016 stod en ny skola färdig för inflyttning på samma plats som gamla Landamäreskolan en gång stod. De yngre eleverna från förskoleklass upp till årskurs 3 flyttade in.

Hösten 2018 påbörjades byggnationen av nya lokaler till Svartedalsskolan, utifrån ritningar av samma arkitekt som byggt Landamäreskolan. På grund av bygget och platsbrist på befintlig skola så flyttades tillfälligt högstadiet till nya lokaler i Lundby, men högstadieeleverna är fortfarande i sina gamla lokaler på Svartedalsgatan en dag i veckan för praktisk-estetiska ämnen.

Svartedalsskolans nya lokaler beräknas vara färdigbyggda till hösten 2020 och inflytt beräknas vara till vårterminen 2021.

Arbetssätt

Svalans vision:

Vår pedagogiska utgångspunkt är:

För oss är det viktigt att varje elev ska...

  • Tro på sin egen förmåga."
  • Ha mod att våga ta det utrymme de önskar i samspel med andra.
  • Ha förståelse för andra.
  • Kunna påverka på ett sätt som skapar värde för andra.
  • Använda den egna kreativiteten till att prova egna idéer och lösa problem.

Hur gör vi?

Genom ett rikt språk öppnas möjligheter till fortsatta studier och arbete.

Det är viktigt att eleven behärskar det svenska skolspråket. Genom att fokusera på språket i alla ämnen ökar vi elevernas språkkunskaper och inkluderar alla oavsett

Entreprenöriellt lärande är ett sätt att utveckla elevernas inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende. "Festidalen" är skolans årliga stora tillställning med roliga aktiviteter, uppträdanden, kända artister med mera. Elever är delaktiga under hela processen från idéstadiet, till genomförande och Festidalens slut. Man samverkar och har ansvar tillsammans med andra elever, personal och externa aktörer.

Vi jobbar aktivt för att förebygga och åtgärda mobbning och kränkande behandling. All personal ska ha en samsyn och agera likvärdigt. Därför genomgår all personal ett forskningsbaserat program för en värdegrundsskapande metod utarbetad av Dan Olweus. Genom samtal och övningar med eleverna ökar förståelse för oliktänkande och risken att drabbas minskar.

Under flera år har skolan arbetat med hur vi möter elever genom ett lågaffektivt bemötande . En metod som visat sig ha stor betydelse för lugnare stämning på skolan. Läs mer i vår likabehandlingsplan.

För elever som av olika anledningar inte tillgodoser sig undervisningen finns möjligheten att delta i familjeklass. Ungefär en gång per vecka är en eller flera vårdnadshavare med sitt barn i familjeklass. Vid varje tillfälle sätter man upp beteendemål tillsammans med pedagogen. Sedan är det läraren i klass som utvärderar efter varje lektionstillfälle.

Trygghet och Trivsel

Att börja en lektion efter en rast som varit bra, rolig och stimulerande gör att man fortare kommer till studiero och lättare kan tillgodogöra sig kunskaper. Förutom våra pedagoger som är ute med eleverna varje rast har vi trivselledare under lunchrasten. Det är elever i årskurs 3, 4 och 5 som fått utbildning i olika lekar och aktiviteter som övriga elever kan delta i även om de är ensamma på skolgården.

Lika behandling

I skolan ska alla känna sig trygga. I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kontakta skolan för att få planen.