Välkommen till förskolan

Att börja i förskolan är en ny och spännande tid för både dig och ditt barn. Vi hoppas att ni ska trivas och att tiden på förskolan ska bli rolig, trygg och lärorik för hela familjen. Har du frågor kan du alltid prata med personalen på din förskola eller kontakta förskoleservice.

Vem får förskoleplats i Göteborg?

Du som arbetar, studerar, aktivt söker arbete eller är föräldraledig och bor i Göteborgs Stad kan ansöka om förskoleplats för ditt barn. Barnet ska vara minst ett år när hen börjar i förskola. Vid särskilda skäl kan även barn som bor utanför Göteborg ha rätt till plats. Läs mer om vem som kan ansöka om förskoleplats.

Barnens lärande och utveckling i centrum

I förskolan lär sig ditt barn nya saker och utvecklas genom att leka, skapa och utforska på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Utbildningen i förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande.

I förskolan ingår undervisning som stimulerar och utmanar barnen med läroplanens mål som utgångspunkt. Genom att läsa förskolans läroplan får du veta mer om vilka mål och uppdrag vi har. Läroplanen på skolverket.se .

Roligt, tryggt och lärorikt

I förskolan får barnen omsorg och vi samarbetar med dig för att ditt barn ska känna sig tryggt hos oss. Här får barnen stöd att utvecklas utifrån sina egna behov. På ett lekfullt sätt tar vi vara på barnens nyfikenhet och lust att lära. Barnens intressen, åsikter och behov påverkar hur vi planerar utbildningen.

Vad innebär förskola? 

I filmen berättar förskolepersonal om hur bra det är för barns lärande, utveckling och språk att gå i förskola och om hur en dag på förskolan kan se ut. Filmen är på svenska med svensk text, men den finns också på fler språk här: Information om förskola på andra språk

När ditt barn börjar i förskolan

Att lämna sitt barn till någon annan första gången kan vara känslosamt. Därför börjar förskoletiden med en introduktion för dig och ditt barn. Under introduktionen kan du ställa frågor till personalen och berätta vad ditt barn behöver. Tillsammans utforskar och upptäcker ni förskolans miljö och lär känna personalen och de nya kompisarna.

Vi utvecklar förskolan tillsammans

Förskolans personal samarbetar nära med dig för att ditt barn ska få god omsorg och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Vi erbjuder utvecklingssamtal där vi tillsammans pratar om ditt barns trivsel, behov, utveckling och lärande. Det finns flera andra tillfällen och forum för dialog som ger dig möjlighet att vara delaktig.

Varje år kan du svara på en enkät med frågor om hur du upplever förskolan. Dina svar hjälper oss att förbättra och utveckla verksamheten.

Alla barns lika rättigheter

Alla barn har rätt till en trygg och stimulerande miljö, fri från diskriminering och kränkande behandling. Vi arbetar aktivt för barnens lika rättigheter och för att motverka alla former av kränkningar. Prata gärna med förskolans personal om du vill veta mer om hur vi arbetar med likabehandling och FN:s konvention om barnens rättigheter.

Om du eller ditt barn upplever något problem i förskolan är det ofta bäst att prata direkt med personalen eller rektorn.

Du kan också lämna synpunkter till förskoleförvaltningen här

Nyfiken på förskolorna i ditt område?

Är det dags för dig att välja förskola? Kontaktuppgifter till Göteborgs Stads förskolor. Vissa välkomnar dig till informationsmöten, andra kan du ringa till och boka tid för ett besök. Vi blir glada om du hör av dig!