Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Här är vi inspirerade av Reggio Emiliafilosofin. Vi är lyhörda för barnens tankar och idéer och tar till vara på dessa i verksamheten. Förskolan ligger i Fiskebäck, med närhet till skog och hav.

Avdelningar och personal

Vi har fyra åldersindelade avdelningar för barn mellan 1 och 5 år. Vi äter näringsriktig och vällagad mat som tillagas på förskolan av vår egen kokerska.

Pedagogik inspirerad av Reggio Emiliafilosofin

Här ser vi barnet som en viktig person som har något att lära omvärlden och som själv vill lära. Vår verksamhet är mångsidig och ser till barns individuella förmågor och stimulerar till vidare utveckling. Barnens erfarenheter, intressen och kunskaper används i organiserade aktiviteter, projekt för fördjupning samt temainriktat arbetssätt med leken som redskap.

Vårt arbetssätt och förhållningssätt är inspirerat av de bärande tankar som finns i staden Reggio Emilias förskolor i norra Italien. Vår strävan är att bygga upp en verksamhet som kan beskrivas så här:

Vi är lyhörda för barnets idéer och tankar samt tar dessa på allvar. Vi ser barnet som kompetent, ser vad det kan och förmår i form av möjligheter – inte begränsningar. Vi dokumenterar vår verksamhet och lyfter fram vad barnen gör och tänker, så att barnens lärande och utveckling synliggörs.

Pedagogerna fångar upp barnens intressen kring aktuella områden i det projektinriktade arbetssättet. Det kan utvecklas till små eller stora projekt där pedagogen förhåller sig som handledare och medforskare i samspelet med barnen i arbetet mot de strävansmål som vår läroplan, Lpfö98 anger. Vi reflekterar tillsammans med barnen och utmanar barnets tankar i våra samtal.

Läs mer om Reggio Emilia här.

Inspirerande och aktiva lärmiljöer

Våra lokaler är möblerade för att uppmuntra barnen att dela in sig i olika smågrupper. Vi erbjuder många olika zoner där barnen ges möjlighet att ta del aktiviteter och möta och experimentera med en mängd olika material. Detta sätt gör att det blir lugnare i barngruppen, mindre spring och istället mer självständiga och aktiva barn som är ständigt sysselsatta. Vi har åldersindelade grupper på vår förskola, vilket gör det lättare att bygga upp en miljö som passar alla barn i gruppen, en ettåring har andra behov än en femåring.

Aktiva miljöer för skapar- och upptäckarglädje

Förskolan ska vara ”Trygg men med spänning”. Vi strävar efter att i en lugn och trygg miljö bedriva en utvecklande och rolig verksamhet där barnen dagligen blir sedda, respekterade och mötta utifrån sina färdigheter och behov. Vi vill ha aktiva barn och för att få aktiva barn måste vi ha aktiva miljöer.

Miljön runt våra barn, ska vara anpassad för deras skapar- och upptäckarglädje. Den ska vara välkomnande, vacker och inspirerande. Miljön ska också vara oss till hjälp så att barns lärande både underlättas, stimuleras och utmanas. Miljön är inte statisk, den förändras ständigt, allt eftersom barnen erövrar och utforskar den.

Utforskande arbetssätt stimulerar lek med alla sinnen

Vi har ett forskande arbetssätt och allt vårt material finns på låga hyllor, tillgängligt för barnen. Materialet ska vara vackert och inbjuda både till att beundra och vidröra. Barnen ska kunna ta egna initiativ och inte vara beroende av att vi vuxna ska ta fram material. Det stimulerar barnen att göra meningsfulla saker tillsammans. 

Det är viktigt att vi i verksamheten utnyttjar alla barnens sinnen med till exempel bild, form, drama, musik och rytmik. Att leka och arbeta med sina sinnen är ofta en öppen process utan ett givet slut. Det är processorienterat och inte resultatbaserat. Lek med sinnen erbjuder barn möjligheter att öka självkänslan och självförtroendet då det inte finns några rätta svar och barnen kan känna sig trygga i att ändra och experimentera. Därför finns material som ris, sand, vatten tillgängligt för barnen.