Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

På vår förskola nära havet i Nya Varvet spelar naturvetenskap och hänsyn till miljön en viktig roll i pedagogiken. Här anpassar vi aktiviteterna efter var och ens förmåga och barnen tillåts växa som de unika individer de är.

Avdelningar och personal

Här på Stjärnbåtsgatan har vi fem avdelningar fördelade på tre olika åldersgrupper. På avdelningarna för de yngre barnen arbetar vi för att skapa en trygghet under de första åren på förskolan. Här har vi en miljö som uppmuntrar till nyfikenhet, samspel och som utmanar barnen till lärande i vardagen på förskolan. När barnen blir lite äldre börjar de på en avdelning med en stimulerande miljö som utformas efter barnens behov och intressen för att skapa lust att lära.

Vi samarbetar mycket över huset och på gården vilket möjliggör för barnen att skapa relationer till alla pedagoger.

Vi värdesätter samverkan och goda relationer till er vårdnadshavare högt. Vi lägger också stor vikt vid att säkerställa att inget barn blir osett och alla får individanpassad stöttning i sin utveckling.

I personalgruppen arbetar både förskollärare och barnskötare. Flera i personalen har gått fördjupningskurser inom Reggio Emilia-filosofin. Vi beskriver vår pedagogik som inspirerad av just denna filosofi. Detta syns genom att vi erbjuder barnen stort inflytande över undervisningen och att denna präglas av ett utforskande och nyfiket bemötande hos barnen. Tillsammans bygger vi barnets lust att lära.

Vår verksamhet är miljödiplomerad och vi har formulerat hållbar utveckling som vårt övergripande fokusområde, vilket genomsyrar vår dagliga verksamhet.

På förskolan har vi ett serveringskök, men maten vi äter lagas på Dalaskolan. Största delen av råvarorna är ekologiska och naturligtvis tillgodoser vi behov av specialkost.

Utforskande och delaktighet i lärprocessen

Här arbetar vi med att lägga grunden för ett livslångt lärande. Vår verksamhet utgår från en helhetssyn på lärande där barnet är huvudaktör och har både inflytande och är delaktig i lärprocessen.

Vi arbetar för att för erbjuda barnen en så varierad miljö som möjligt, där pedagoger finns närvarande för att stimulera och stötta barnen i deras utforskande i och av förskolevärlden.

Luftig inomhusmiljö

Förskolan byggdes 2014 och består av moduler med ett stort gemensamt samlingsrum som vi kallar Stjärnrummet. Lokalerna är stora och ljusa, med flera ateljéer och olika rum. Genom att arbeta i åldersindelade grupper har vi möjlighet att anpassa avdelningarnas miljöer till de behov och önskemål den specifika åldern efterfrågar.

Vår inomhusmiljö är i ständig förändring. Det innebär att vi utvärderar, utvecklar och förändrar miljöerna efter barngruppernas behov och intressen. Vi erbjuder barnen en mängd material, leksaker och aktiviteter och genom dokumentation avgörs sedan om en miljö var av intresse för barnen, behöver utvecklas eller bytas ut. På så sätt får barnen möjlighet att ha inflytande och vara delaktiga i utformandet av de miljöer de vistas i under sina dagar på förskolan. Barnens delaktighet ser vi som avgörande för att skapa en inspirerande och utmanande miljö som uppmuntrar till utforskande och lärande.

Välplanerad och stimulerande gård

Gården är en stor del av barnens vardag på förskolan. Här erbjuder vi en planerad utomhusmiljö som stimulerar till många olika sorters lek och lärandesituationer. Barnen får möjlighet att röra sig och utmana sin grovmotoriska förmåga samt ges möjlighet att utforska naturens förändringar i en trygg miljö. På gården finns lekredskap som passar alla åldrar.

Varje grupp har utöver den stora gemensamma gården en egen avgränsad lekyta som de formar och omformar utifrån sina egna behov; bygg och konstruktion med ostrukturerat material, odling eller motorikbanor.

En dag på förskolan

Vi samverkar mycket över avdelningarna och har gemensam öppning i Stjärnrummet. Från klockan 7 serverar vi gemensam drop-in-frukost. De barn som äter frukost behöver vara på plats före kl. 7.30. Klockan 7.30 öppnar sedan alla våra avdelningar. Under förmiddagen har vi också en fruktstund.

Mellan klockan 11.15 och 12 äter alla barn i omgångar, efter barngruppernas olika behov. Vi arbetar aktivt för att måltiderna ska bli en givande del av barnens dag. Barnen övar bland annat på att ta beslut om den egna måltiden, dela sin mat, för och följa samtal och duka av efter sig. Gemensamt ansvarar vi för att måltiden blir en trevlig miljö där alla barn får möjlighet att synas och höras. 

Efter lunch är det vila. Våra yngsta barn sover och våra äldre barn ägnar sig åt lugnare aktiviteter, till exempel att lyssna på en saga. När de yngre vaknar från vilan startar vi upp aktiviteter i våra barngrupper och vid 14.30 äter vi mellanmål ute eller inne. Efter mellanmålet har vi lite mer fri lek.

Under dagen har vi aktiviteter i våra olika barngrupper, både ute och inne.

Aktiviteter på förskolan

Samling
Under samlingen får barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar. Vi väver in matematik, NO och svenska i olika sammanhang. Samlingen kan bestå av sagor, sånger och lekar där barnen utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp samt att hantera konflikter och ta ansvar för gemensamma regler. Samlingen är även ett tillfälle för barnen att stimulera språkutvecklingen genom att kommunicera med andra via talspråk.

Skogen
Vi har skogsdungen inpå knuten och dit är det lätt att ta sig – också för de yngre. Under utflykterna till skogen följer vi naturens förändringar och iakttar samspelet mellan människa, djur och natur. Vi arbetar med våra sinnen och använder både grov- och finmotorik, då vi rör oss i varierande terräng. Samarbete, fantasi och problemlösning tränas naturligt när vi är i skogen.

Ateljé
Vi erbjuder barnen en skapande miljö, som lockar genom att vara tillgänglig för barnets egen nyfikenhet och skaparlust. Vi introducerar, diskuterar och placerar vårt skapande material så det är tillgängligt för barnen och på så vis strävar vi efter att barnen ska känna tillit till sin egna förmågor inom formgivning och skapande.  Vårt mål är att barnen ska kunna känna glädje och lust, det ska vara spännande och utmanande och framförallt ska barnet äga sitt eget skapande.

IKT i förskolan

IKT står för Information och kommunikations teknik. I förskolan innebär det att vi arbetar med olika tekniska hjälpmedel för att utvidga barnens lärande och för att kunna tillgodose barns individuella intressen och inlärningsmetoder. Sådana hjälpmedel  kan till exempel vara läsplattor, datorer eller digitalkameror.

I förskolan arbetar vi med IKT-hjälpmedel på en mängd olika sätt:

Dokumentation
Både barn och vuxna dokumenterar ständigt i verksamheten. Dels för att det enskilda barnet ska kunna följa sin egen utveckling om detta efterfrågas, men framförallt för att pedagogerna i verksamheten tillsammans med barnen ska kunna utveckla verksamheten genom att se tillbaka på vad barnen i gruppen visat intresse för i sina dokumentationer.

Kunskapssökande
Barn är ständigt kunskapssökande efter små och stora förklaringar och fakta. Istället för att pedagogerna levererar färdiga svar uppmuntrar vi barnen att själva arbeta för att hitta den information de söker. Redan i tidig ålder i förskolan diskuterar vi saker som sökalternativ och källkritik. Barnen lär sig därmed också fler strategier för lärande och blir ägare av sitt eget lärande där de inte är beroende av en allvetande vuxen.

Samverkan
Våra IKT hjälpmedel är också viktiga aktörer i samverkan med vårdnadshavare. Så väl barn som pedagoger i verksamheten använder dessa för att till exempel göra inlägg på Hjärntorget, där vi kommunicerar med hemmet kring vad som händer just nu på förskolan.

En surfplatta kan användas till exempel för att möjliggöra att barnen själva spelar in små berättelser eller förklaringar till sina teckningar eller bilder som skrivs ut, dessa ljudinspelningar kan sedan delas med vårdnadshavarna på förskolan genom QR-koder eller liknande.

Utveckla verksamheten
Våra IKT-hjälpmedel ger oss möjlighet att utveckla verksamheten, genom att vi kan gå tillbaka och bearbeta insamlad data tillsammans med barngruppen, öka insynen i verksamheten för hemmet och styrka barnet i dess individuella utveckling.

Samverkan med vårdnadshavare

En förutsättning för att förskolan ska bli en trivsam miljö för både barn och vuxna är att vi samarbetar och stödjer varandra.

Det finns olika former av samverkan mellan vårdnadshavare och personal som vårdnadshavarmöten, enskilda utvecklingssamtal, drop-in-kaffe och gårdsfest. Den dagliga kontakten i tamburen vid lämning och hämtning är också väl så viktig.

Vårdnadshavarmöten ger också föräldrarna själva tillfälle att träffas och lära känna varandra.

Samarbete med grundskolan

Det är viktigt att övergången från förskola till skola blir bra. I Västra Göteborg arbetar vi tillsammans med närliggande skolor utifrån 1 till 16- års perspektivet  ”Det livslånga lärandet”.

För att alla barn ska få en så bra övergång som möjligt mellan förskola och förskoleklass arbetar vi för att hålla en god kontakt med de många skolor som finns i vårt område.

Under vårterminen, innan barnet ska börja förskoleklass, har vi vid behov och efter önskemål ett överlämningssamtal. I samråd med barnets vårdnadshavare lämnar vi på förskolan över information till förskoleklassen. Syftet med informationsöverföringen är att göra flytten tryggare för barnet.

Inskolning

När du har fått placeringsbeslut till vår förskola är vi på förskolan intresserade av att få en första kontakt med dig. Vi försöker nå dig via telefon och du får gärna ringa upp oss.

Alla inskolningar är individuella och utgår efter ditt barns behov. Vi informerar om tider, rutiner, kläder och annat som är bra att ha med till förskolan. Om ditt barn är i behov av till exempel specialkost är det bra om du berättar detta redan innan inskolningen börjar, för att vi ska kunna tillgodose barnets behov redan första dagen på inskolningen.

På vår förskola använder vi föräldraaktiv inskolning. I stora drag innebär det att du som förälder är med i verksamheten i minst tre heldagar. Under dessa dagar är du nära ditt barn och hjälper till vid alla situationer. Ni deltar tillsammans i alla förskolans aktiviteter och lär tillsammans känna både pedagoger och barngruppen. På så sätt behöver inte barnet oroa sig för att bli lämnad, utan kan slappna av och koncentrera sig på att lära känna förskolans värld. Under denna tid lär pedagogerna på avdelningen känna ditt barn, utan att tränga sig på.

Det är viktigt att komma ihåg att inskolningen är individuell, vilket innebär att vi inte på förhand kan säga exakt hur den ser ut. Vissa barn behöver ha sin förälder med sig fler än tre dagar eller ha kortare dagar under en längre tid efter inskolningen. Som regel kan vi beräkna inskolningstiden till åtminstone två veckor, oavsett om ditt barn känner sig färdig för att bli lämnad på förskolan redan efter tre dagar. Det är viktigt för oss att både du som förälder och ditt barn känner er trygga när det är dags för första lämningen.