Hos Stella möter du Jessica Janzon och Maria Alm.

Om Stella

Stella ger stöd till föräldrar med placerade barn. Du som förälder är en viktig person i ditt barns liv och hos Stella kan du prata om vad du går igenom.

Besöken hos Stella är kostnadsfria och vi erbjuder tid inom en vecka. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. Du avgör själv om och hur länge du vill ha kontakt med oss. Vi använder oss av tolk vid behov.

Vi som arbetar på Stella

På Stella arbetar två socionomer med bred erfarenhet från olika delar av socialt arbete med barn, ungdomar och familjer.

Vårt uppdrag

Du som har barn placerat enligt SoL (Socialtjänstlagen), LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), LVU (Lagen om vård av unga) eller om barnet är vårdnadsöverflyttad är välkommen att kontakta oss. Vårt enda krav är att barnet ska vara placerat av någon av de stadsdelar som finns inom Göteborgs stad, eller att du som förälder är bosatt i Göteborg.

Stöd från Stella

Enligt 6 kap 7 § Socialtjänstlagen har föräldrar till placerade barn rätt till råd, stöd och annan hjälp som de är i behov av. Stella arbetar på uppdrag av dig som förälder gällande saker som rör placeringen av ditt barn. Vi kan till exempel vara med som ett stöd i mötet med socialtjänsten eller förbereda dig inför ett sådant möte. Vi kan vara behjälpliga med att gå igenom utredningar och dokumentation som ligger till grund för placeringen av ditt barn. Du kan också prata om hur du mår och vad du känner.

Detta ingår inte i vårt uppdrag

  • påverka myndighetsbeslut
  • bedöma din föräldraförmåga
  • närvara vid umgängen