Befolkning

Statistiska centralbyråns (SCB) befolkningsstatistik är Göteborgs officiella folkmängd. SCB:s befolkningsstatistik baseras på uppgifter om folk­bok­förda personer som Skatte­verket lämnar till SCB. Statistiken som beskriver folkbokförda personer vid respektive årsskifte (31/12) är Göteborgs officiella befolkningsstatistik. Utöver SCB:s årliga befolkningsstatistik tas befolkningssiffror fram varje månad och kvartal med hjälp av Västra Götalandsregionens källa Västfolket. Denna statistik, som också baseras på folkbokföringen, skiljer sig marginellt från stadens officiella befolkningsstatistik.

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoserna beräknas av stadsledningskontoret i mars-maj varje år och utgår ifrån den senaste årsstatistiken samt de senaste årens befolkningsförändringar (födda, döda och flyttningar). Bostadsbyggnadsprognoserna som används kommer från fastighetskontoret. De antaganden som görs kring den framtida fruktsamheten och dödligheten görs i enlighet med Statistiska centralbyråns demografiska experters meningar. Antaganden kring flyttströmmar kommer utifrån diskussioner med ämnesexperter inom bl.a. bostadsbyggande, migrationsfrågor och ekonomifrågor.

Utöver en kommunprognos beräknas prognoser för 10 stadsdelsnämndsområden samt en prognos för var och ett av Göteborgs Stads 96 primärområden.

Hushåll

Hushåll i hushållsstatistiken avser bostadshushåll, där samtliga folkbokförda i en bostad tillhör samma hushåll. Alla personer folk­bok­förs sedan 2011 på sin lägenhet istället för som tidigare enbart på fastighet, och det gör att boende i samma lägenhet kan kopplas ihop till hushåll och beskrivas statistiskt. Med lägenhet avses bostad i både fler­bostads­hus och småhus.