Socialt boendeblad

I faktabladet Socialt Boende redovisas ett antal olika mått inom det boendesociala området för personer hemmahörande i Göteborgs stad.

Framtagandet av bladet ingick i Rätt boende-uppdraget, ett kommungemensamt utvecklingsprojekt med syfte att leda till utveckling av arbetssätt för att motverka hemlöshet samt minska kostnaderna för olika boendelösningar. Uppgifter som redovisas i faktabladet är sökande vid Boplats, behov och insatser enligt socialtjänsten, nettokostnader samt Göteborgs Stads kartläggning av hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden (personer från övriga Europa som saknar uppehållsrätt är inte medräknade).

Att på detta sätt samla utvalda mått inom det boendesociala området i Göteborg syftar till att öka medvetenheten och förståelsen för området och materialet är även tänkt att kunna användas som underlag vid budget- och planeringsarbetet för boendesociala insatser.

Ledningsgruppen för bostadsförsörjning för särskilda grupper har beslutat att upprätta faktabladet efter förslag från en arbetsgrupp med representanter från fastighetskontoret, stadsledningskontoret samt stadsdelsförvaltningarna Angered, Askim-Frölunda-Högsbo samt Västra Hisingen.

Hemlöshet på goteborg.se
Här kan du läsa mer om vilka aktörer som arbetar med hemlöshetsfrågan, Göteborg Stads strategi och plan mot hemlöshet och rapporter om hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden.Länk till sida om hemlöshet.