Hälsobladet

Hälsobladet är ett faktablad som innehåller några av de viktigaste indikatorerna och nyckeltalen när det gäller folkhälsan. Dessa blad redovisas för stadsdelsnämnder (SDN) och mellanområden (även kallat folkhälsoområden).

Hälsobladet består av två sidor med statistiksammanställningar per geografiskt område samt ett försättsblad med viktig information och definitioner.

Statistiken som sammanställts i hälsobladet är hämtad från flera olika källor. Nationella folkhälsoenkäten, "Hälsa på lika villkor?" och Drogvaneundersökningen är enkätstudier som besvarats av ett urval av personer. Det innebär bland annat att uppgifterna har en urvalsosäkerhet som beror på att endast en delmängd av den population man är intresserad av, har besvarat enkäterna.

Vanligtivis redovisar vi faktabladen per SDN och primärområden, men antal personer som besvarat enkäterna har bedömts vara för få för att redovisning ska kunna göras på primärområdesnivå. Dock fanns det ändå ett behov av att göra jämförelser inom SDN, så en gruppering av primärområden togs fram av utvecklingsledare inom folkhälsa i Göteborg. Dessa 30 områden "Mellanområden" är sammansatta av ett eller flera primärområden, dock utan att skära över SDN-gränser (de ligger alltså på nivån "mellan" primärområden och SDN). 

Hälsobladet är framtaget i samverkan mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen. Frågor kring ämnesområdet eller statistiken besvaras av Barbara Rubinstein (förnamn.efternamn@vgregion.se).

Då det rör sig om relativt stabila indikatorer planeras nästa blad utkomma om tre till fyra år.