Befolkningsutveckling första halvåret 2018

Stark befolkningstillväxt hittills i år - hög invandring och hög utflyttning till Göteborgsregionen.

Hittills i år har Göteborgs befolkning vuxit med över 6 000 invånare. Det är en något större folkökning än toppåret 2016, då befolkningstillväxten för hela året var 8 200 personer. De senaste årens utveckling visar att variationerna kan vara stora under året och det är därför för tidigt för att säga om den snabba befolkningstillväxten håller i sig året ut. Det är framförallt skillnader i flyttströmmarna som har påverkat befolkningsutvecklingen de senaste åren. Födelseöverskottet, skillnaden mellan födda och döda, har varit stabilt.  
Diagram över folkökning i Göteborg under 2016. 2017 och 2018

När man ser på flyttningarnas geografi blir två trender tydliga. Dels en ökad invandring, dels en hög utflyttning till kommunerna i Göteborgsregionen.

Att invandringen har ökat samtidigt som utvandringen varit låg innebär att nettoinvandringen, skillnaden mellan in- och utvandringen ökat markant de senaste åren. Ökningen har fortsatt under det första halvåret 2018, då nettoinvandringen uppgick till 3 300. Motsvarande period under 2017 var nettoinvandringen 2 600. Trenden blir än tydligare sett i ett längre tidsperspektiv. Under åren 2000-2013 låg den genomsnittliga nettoinvandringen under 1 000 personer per år. Det finns inga uppgifter om invandringens sammansättning 2018 för Göteborg, men siffror på riksnivå visar att flyktinginvandringen minskar medan arbetskrafts- och anhöriginvandringen ökar.

Utflyttning till kommunerna i Göteborgsregionen från Göteborg har under lång tid varit högre än inflyttningen från dessa kommuner till Göteborg. När, som nu, konjunkturen är god och bostadsbyggandet är högt har utflyttningen tidigare ökat till övriga kommuner i Göteborgsregionen. Detta är sannolikt en stor del av förklaringen till den kraftiga ökningen i utflyttningen de senaste åren. Första halvåret 2018 var nettoutflyttningen nästan 2 300 personer att jämföra med knappt 2 000 motsvarande period 2017 och klart under 1 000 personer så kort tid tillbaka som 2012 och 2013.

Nettoflyttningen med övriga Sverige, det vill säga alla kommuner utanför Göteborgsområdet, ligger sedan över 10 år på en relativt stabil nivå med ett inflyttningsöverskott på 2 000-3 000 personer per år. Studenter är en stor grupp av inflyttarna från övriga Sverige. 25 procent av nettoinflyttningen äger rum under september då det nya högskoleåret börjar.