Äldreboomen kommer

I den här rapporten ser vi närmare på hur den äldre befolkningen ökar i Göteborg samt tittar på hur utvecklingen ser ut i omvärlden. Ökningen av personer som är 65 år eller äldre har blivit en av de viktigaste samhällsfrågorna. Att det blir fler äldre påverkar kommunernas ekonomi och den kommunala äldreomsorgen. Men även andra aktuella frågor som arbetskraftsbrist, förändringar av pensionssystemet och fördelning av resurser kommuner emellan är en följd av att befolkningens åldersstruktur förändras. Det finns även ett behov av att se hur samhällsplaneringen bör anpassas till att de äldre utgör en allt större grupp i samhället

  • De senaste 12 åren har antalet personer som är 65 år eller äldre ökat kraftigt. I Göteborg är det de yngre 65-79 år som stått för hela ökningen. De kommande åren kommer den stora gruppen fyrtiotalister in i åldrarna 80 år och uppåt och därmed börjar ”äldreboomen” att märkas allt mer i kommunal verksamhet.

  • Antalet som är 65 år eller äldre kommer fortsätta att öka från dagens 88 000 till 127 000 år 2040. Det motsvarar en ökning på 44 procent eller 39 000 personer.

  • Den grupp som är i störst behov av äldreomsorg, 80 år och äldre, ökar med 17 000, vilket innebär en ökning med 78 procent.

  • Trots det kommer Göteborg att tillhöra de kommuner som har lägst andel äldre i landet. Det beror framförallt på den stora inflyttningen av yngre till staden som till en del uppväger ökningen av äldre. Andelen som är 65 år eller äldre i Göteborg kommer att öka från dagens 15,4 % till 17,3 % år 2040. Antalet äldre kommer att stiga i hela landet, men andelen äldre kommer att variera mycket mellan kommunerna.