Delområdes prognoserna är klara!

Publicerad 18 maj 2022

Stora förändringar i delområdesprognoserna.

Stora förändringar i delområdesprognosen

Befolkningsprognoserna är ett bra hjälpmedel för att bedöma hur olika åldersgrupper förväntas att förändras de närmaste 5–8 åren. Prognoserna beräknas varje år utifrån den senaste befolkningsstatistiken från SCB och tar bland annat hänsyn till hur det planerade bostadsbyggandet ser ut. Det är alltid en viss osäkerhet och mycket kan såklart hända som gör att prognoserna ändras eller går fel. Årets delområdesprognos påverkas av det stora planerade bostadsbyggandet och en fortsatt förväntad sjunkande fruktsamhet.

Sammantaget innebär osäkerheten runt det stora bostadsbyggandet att man bör vara försiktig med att fatta stora beslut utifrån enbart den här prognosen. Prognosen kan komma att ändras redan nästa år om det stora bostadsbyggandet blir förskjutet i tiden eller inte blir av, vilket vi redan sett en del tecken på under årets prognosarbete.

Det stora bostadsbyggandet innebär att befolkningen kommer att flytta från befintliga bostäder in i de nyproducerade bostäderna. Befolkningen förändras därmed både i de områden där det byggs och i de områden där det inte byggs. Detta märks i nästan alla åldersgrupper, men särskilt i gruppen unga vuxna och barnfamiljer.

De senaste månadernas ekonomiska förändringar, som bland annat ökade byggkostnader och en stigande ränta, kan komma att påverka i vilken utsträckning och när det planerade bostadsbyggandet genomförs.

Faktiskt bostadsbyggande 2005-2021 och planerat (möjligt) bostadsbyggande fram till 2029

Antal färdigställda bostäder

De senaste åren har fruktsamheten i Sverige och Göteborg inte utvecklats så som Statistiska centralbyrån antagit. Osäkerheten om hur det framtida barnafödandet utvecklas är fortfarande stor. I årets prognos antas att fruktsamheten kommer att sjunka ytterligare något innan den vänder upp. Den sjunkande fruktsamheten innebär att det blir färre barn än som antagits i tidigare prognoser.

 Själva siffrorna hittar du som vanligt i vår Statistikdatabas.

Har ni frågor om årets prognos kontakta Henrik Gustafsson henrik.gustafsson@stadshuset.goteborg.se eller Lutz Ewert lutz.ewert@stadshuset.goteborg.se.