Detta jobbar vi med

Stadslandet Göteborg finns till för att främja grön innovation, grön affärsutveckling och utveckla hållbara affärsidéer inom flera områden. Arbetet bygger på att involvera befolkning, företag, föreningar, förvaltningar och forskare i att hitta nya gröna produkter, tjänster och lösningar som kan gynna den hållbara utvecklingen av våra lokalsamhällen.

Lokal livsmedelsstrategi

Ekologisk hållbarhet och en hållbar produktion och konsumtion av mat leder inte bara till minskade miljö- och hälsoproblem. Livsmedelssektorn är också en viktig länk mellan staden och landet som kan skapa fler jobb och bättre förutsättningar för lokala företag i Göteborg.

På uppdrag av miljö- och klimatnämnden har nu en utredning gjorts inom området, och resulterats i rapporten "Hållbar mat i Göteborg". I denna rapport, som har tagits fram inom ramen för Stadslandet Göteborg, finns samlad kunskap om stadens nuläge, möjligheter och väg framåt för att bli mer hållbar genom att utveckla stadens arbete med mat. Bakgrunden till utredningen är att undersöka metoder som kan förebygga de miljö- och hälsoproblem som är förknippade med livsmedelskedjan från jord till bord.


Fotograf/Rättigheter: Therese Peterson, Angereds stadsdelsförvaltning Göteborgs Stad.

Närproducerat livsmedel i offentliga kök

Närodling är en snabbt växande mattrend. Att maten produceras nära kan leda till mindre transporter, färskare råvaror och därför högre kvalitet och minskad klimatpåverkan.

Göteborgs Stad har som mål att successivt öka andelen ekologisk mat i kommunens verksamheter, samtidigt som upphandlingsreglerna följs. Stadslandet Göteborg arbetar med att undersöka möjligheter och hinder för att kunna öka upphandling och konsumtion av lokalproducerade livsmedel i minst två offentliga kök i Angered.

Fotograf/Rättigheter: Lo Birgersson/Göteborgs Stad

Stadsnära turism

I nordöstra Göteborgs finns stor utvecklingspotential inom stadsnära turism där stadsmiljö och landsbygd binds samman. Denna unika kombination mellan stad och land kan tillsammans göra Göteborgs nordöstra delar en ännu mer attraktiva turist- och matdestinationer.

I Stadslandet Göteborg vill bidra till att lyfta den stadsnära landsbygden och dess naturområden som en attraktiv natur- och matdestination för stadsnära turism. Förhoppningen är att det ska kunna bidra till en hållbar lokal ekonomisk utveckling och nya jobbtillfällen, samtidigt som vi kan säkra en biologisk mångfald och ett levande kulturlandskap i stad och landsbygd.

Inom projektet testar vi att utveckla nya former för samverkan kring skogs- och jordbruksmark som ägs av kommunen och av privata markägare. Målet är att hitta nya arbetssätt som kan skapa förutsättningar för små- och medelstora företag och entreprenörer att utveckla en hållbar och inkluderande besöksnäring på landsbygden. Samarbeten kan till exempel ske kring klimatsmart byggande av småhus för besökare, turism, hantverk, och natur- och matturism.


Fotograf/Rättigheter: Pexels.com, fri att använda.

Hotell, handel och restaurang i nya affärsmodeller

I norra Göteborg finns stora naturområden som är obrukade, samtidigt som efterfrågan och marknaden för närproducerade, ekologiska livsmedel, service och lokal turism växer. I Stadslandet Göteborg testar vi ny teknik och nya affärsmodeller som kan skapa möjligheter för utveckling av stadsnära livsmedelsproduktion och förädling.

I Stadslandet Göteborg arbetar vi med att utveckla en långsiktig lokal samverkan mellan lokala livsmedelsproducenter, restauranger, handeln och turism- och besöksnäringar. Syftet är att utveckla den lokala livsmedelsproduktionen och även konsumtionen på ett sätt som bidrar till att minska transportbehovet, bättre hälsa och inte minst till fler arbetstillfällen inom turism och gröna näringar, och ökad lokal tillväxt.


Fotograf/Rättigheter: Lo Birgersson. Fri användningsrätt, ej tidbegränsad.

Klimatsmart logistik och eltransport

Transportsektorn står för en stor del av för höga koldioxidutsläpp, vilka har negativ inverkan på miljön och människors hälsa. Genom att använda transporterna på ett smartare sätt kan vi säkra en hållbar transportförsörjning för invånarna och näringsliv samtidigt som vi begränsar utsläppen av koldioxid och miljöbelastningen från transport.

I arbetet med klimatsmart logistik och eltransportfordon fokuserar vi på att hitta lösningar som kan bidra till mer energieffektiviserade transporter. I samarbete med näringsliv, akademi och kommunen arbetar vi med att utveckla konkreta test och tillämpningar av befintliga, såväl som nya, lösningar inom hållbar el-baserad logistik. Vi arbetar även med hur man kan påverka människors beteenden kopplat till logistik och transporter.


Fotograf/Rättigheter: Stadslandet Göteborg, Göteborgs Stad.

Stadslandets verksamhetsområden

Vi arbetar med att främja och stötta företagare på olika sätt inom grön innovation, grön affärsutveckling och hållbara affärsidéer i staden. Med grön affärsutveckling avses de möjligheter som finns för nya arbetstillfällen, nyföretagande, affärs- och näringslivsutveckling inom bland annat:

 • Naturbruk
 • Livsmedelsproduktion och förädling
 • Restaurang
 • Försäljning
 • Logistik
 • Service
 • Ekoturism med destinationsutveckling
 • Förvaltning av naturresurser
 • Träförädling
 • Hantverk
 • Återbruk och annan småskalig tillverkning
 • Miljöteknik
 • Ekologiskt byggande
 • Förnyelsebara energilösningar och energieffektivisering med mera.