Stadslandets struktur

Stadslandet Göteborg är en treårig lång projektsatsning inom Göteborgs Stads arbete för hållbar stadsutveckling. Projektet medfinansieras av den Europeiska unionens regionala utvecklingsfond, och har skapats med utgångspunkt i Utveckling Nordosts förstudie från 2011.

Uppdrag

Stadslandet Göteborg ska skapa förutsättningar för grön affärsutveckling och grön innovation mellan stad och land. Genom utvecklad samverkan mellan stad, näringsliv, invånare och akademi ska vi hitta nya angreppssätt och utveckla ny kunskap som stärker förmågan att ställa om till en mer koldioxidsnål stad.

Syfte och mål

Stadslandet Göteborg syftar till att involvera lokala aktörer i att hitta koldioxidsnåla lösningar som bidrar till en hållbar utveckling av deras närområde. Målet är att stötta små och medelstora verksamheter att utveckla hållbara affärsidéer inom bland annat gröna näringar, transport och turism.

Varför Stadslandet finns

Det finns outnyttjade kompetenser, initiativ, naturresurser och kommunala marker i Norra Hisingen och Angered. Kunskap, samordning och samverkan behövs för att ta tillvara på denna potential, som kan ge effekter för social, ekologisk och lokalekonomisk hållbarhet samtidigt, vilket stärker vår förmåga att möta klimatförändringen och ställa om till en mer koldioxidsnål stad.

Samverkansparter

Stadslandet Göteborg är ett EU-medfinansierat projekt som drivs och ägs av Business Region Göteborg i samarbete med Göteborgs Stad och Coompanion. Vi samarbetar även med våra egna och andras nätverk inom olika branscher som ligger nära projektets tema. Nedan finner du en fullständig lista över våra samverkansparter:

Medfinansiärer

Stadslandet Göteborg finansieras av Göteborgs Stad tillsammans med Europeiska unionens regionala utvecklingsfond, Coompanion och Mistra Urban Futures. Läs mer om våra medfinansiärer på deras hemsidor nedan.

Snabbfakta om Stadslandet

Inriktning: En del av Göteborgs Stads arbete för hållbar stadsutveckling.

Projektägare: Business Region Göteborg.

Projekttid: Från januari 2017 till april 2020.

Omfattning: Cirka 30 anställda på Business Region Göteborg och förvaltningarna inom Göteborgs Stad. Utöver projektets anställda utgörs projektet av ett nätverk av invånare, förvaltningar, föreningar, företag och forskare som tillsammans vill skapa en hållbar och långsiktig ekonomisk utveckling av lokalsamhällen i norra Göteborg.

Ursprung: Skapats med utgångspunkt i Utveckling Nordosts förstudie från 2011.

Rapporterar till Tillväxtverket.

Består av:

  • Fyra mötesplatser mellan stad och land, även kallade nav.
  • Fem testbäddar inom transport, livsmedel och turism.
  • Forskningsforum Stadslandet tillsammans med Mistra Urban Futures för att säkerställa att det arbetssätt vi testar sker enligt vetenskapliga metoder.
  • Internationellt samarbete med Region Hannover för att sprida resultat och utbyta erfarenheter i frågor som rör hållbar affärs- och stadsutveckling, infrastruktur och logistik inom EU.