Fotograf: Lo Birgersson

Stadslandets mötesplatser

Stadslandet Göteborg ska etablera fyra olika mötesplatser, även kallade nav, mellan stad och land. Dessa mötesplatser fungerar som utgångspunkter för byggandet och utvecklingen av hållbara lokalsamhällen och samlingspunkter där alla samhällsaktörer kan samarbeta för att förverkliga potentialen mellan stad och land.

Mötesplatser för ett starkare samspel mellan stad och land

För att vi ska kunna ta vara på potentialen med det stadsnära landet behöver vi förstå varandras behov, förutsättningar och mål behöver vi sudda ut gränserna mellan stad och land för att kunna samarbeta i en gemensam och positiv riktning. Därför etablerar och utvecklar Stadslandet Göteborg mötesplatser, som ska:

 • Fungera som utgångspunkt för byggandet och utvecklandet av hållbara lokalsamhällen mellan stad och land
 • Fungera som en plats där gränsöverskridande samverkan kan ske mellan alla samhällsaktörer
 • Leva vidare för ovanstående syften efter Stadslandets slut

Backa-Brunnsbo – Norra Hisingen

På mötesplats Backa-Brunnsbo kan små och medelstora företag kan få inspiration och hjälp till hållbar affärsutveckling, bli en del av ett nätverk i lokalområdet och även hålla möten och arrangera aktiviteter. Mötesplatsen riktar sig primärt till nya och befintliga verksamheter med fokus på livsmedel, turism och logistik men även gröna näringar och social hållbarhet generellt.

På mötesplats Backa-Brunnsbo arbetar vi för ökad tillit, delaktighet och framtidstro. Vi arbetar för att bygga ett hållbart lokalsamhälle på Norra Hisingen som integrerar ekologiska, sociala och ekonomiskt hållbara initiativ.  Vi skapar möjligheter för att göra den lokala ekonomin starkare och tror på bredd vad gäller samarbeten med hållbarhet som drivkraft. Vi arbetar med att lyfta frågor inom våra fokusteman och vågar ta oss an nya perspektiv och frågor.   

Mötesplatsen riktar sig i första hand för små och medelstora företag, men även för dig som vill starta ett företag. Vidare finns mötesplatsen till för föreningar, grupper, privatpersoner, offentlig förvaltning och forskning som vill ha stöttning i utveckling av befintlig verksamhet, nya idéer och produkter.

Nyttan mötesplatsen skapar i Backa-Brunnsbo:

 • Erbjudanden som erbjuds av Stadslandet på platsen – vi hjälper med:
 • Affärsrådgivning
 • Kontaktnät och lots till andra relevanta aktörer och projekt lokalt, i Göteborg och Västra Götaland.
 • En kostnadsfri inspirerande plats och miljö för företagare som behöver någonstans att arbeta i uppstartsfas.
 • En plats för att träffas, arbeta, arrangera evenemang och delta i olika aktiviteter.
 • Att hitta vägar för finansiering och hjälp på andra sätt vad gäller utvecklingsidéer.
 • Omvärldsbevakning inom vissa specifika frågor.

Lärje-Angered C – Angered

På mötesplatsen Lärje-Angered C skapar och förstärker vi klimatdriven affärsutveckling. Arbetet i navet riktar in sig på att utveckla nya former för samverkan mellan olika lokala verksamheter med fokus på gröna näringar och generell besöksnäring. Lärje-Angered C är ett inspirerande ställe för att träffas, arbeta, delta i olika aktiviteter, informera sig, utveckla och samarbeta med andra lokala projekt.

Först och främst riktar navet sig mot små och medelstora företag. Det har också ett övergripande så kallat ”penta-helix”-fokus, vilket innebär att föreningar, offentlig förvaltning, lokala invånare och utvecklingsgrupper, forskning och nätverk som behöver stöd och vill bidra till hållbar lokal samhällsutveckling även kan göra det här. Ett särskilt fokus finns också på ett nätverk för kvinnors företagande, där vi försöker tillvarata och utveckla dolda kompetenser och erfarenheter hos Hammarkullebor för hållbar utveckling

Bergum-Gunnilse – Angered

På mötesplatsen Bergum Gunnilse arbetar vi för att förstärka hållbar lokal ekonomisk utveckling utifrån resultatet av lokal ekonomisk analys som genomfördes i Bergum Gunnilse i 2018.  Arbetet i navet riktar in sig på att utveckla nya former för samverkan mellan olika lokala verksamheter med fokus på livsmedelsproduktion och destinationsutveckling.

Först och främst riktar navet sig mot små och medelstora företag, men har även ett övergripande penta-helix-fokus. Bergum Gunnilse är också ett inspirerande ställe för att träffas, arbeta, delta i olika aktiviteter, informera sig, utveckla och samarbeta med andra lokala projekt.

Hammarkullen – Angered

I Hammarkullen undersöker vi just nu möjligheterna att etablera en mötesplats för medskapande lokalekonomisk utveckling. Till exempel ska en lokalekonomisk analys genomföras, ett resurskooperativ startas och särskilt stöd ges till kvinnors företagande. Som plats för navet testas aktivitetshuset i Hammarkullen. Det är en deltagarstyrd/medborgardriven mötesplats.

Arbetet ska gynna dem som bor och verkar i Hammarkullen med dess invånare, förenings- och näringsliv i samarbete med kommunal verksamhet och akademi. Genom gränsöverskridande samarbeten som tar vara på potentialen med vårt stadsnära land bidrar navet till ett hållbart lokalsamhälle. Målet är att bygga upp ett stabilt nav för möten, dialog, aktiviteter och samverkan.

Skillnaden mötesplatsen ska skapa i Hammarkullen:

 • Ett hållbart lokalsamhälle i Hammarkullen som utvecklas utifrån lokala aktörers behov
 • Stärka civil- och lokalsamhället
 • Lokaekonomisk tillväxt och utveckling