Fotograf/rättigheter: Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad

Om Stadslandet

I norra Göteborg finns både stad och land. Detta stadsnära land har stor potential för hållbar stadsutveckling där det finns outnyttjade kompetenser, stor initiativförmåga och oanvända naturresurser. Med Stadslandet Göteborg tar vi vara på denna potential – med utgångspunkten i hållbara lokalsamhällen mellan stad och land.

Hur vi tar vara på potentialen med det stadsnära landet

Samordning, lokalt ledd utveckling och kunskap krävs för att vi tillsammans ska kunna ta vara på och förverkliga potentialen med norra Göteborgs stadsnära land. Genom dessa tre olika tillvägagångssätt arbetar vi med det för att nyttja kompetenserna, främja initiativen och använda naturresurserna.

Se gärna filmen om Stadslandet Göteborg, som presenterar vad vi arbetar för, hur det går till i praktiken och vad arbetet ska åstadkomma för den hållbara stadsutvecklingen i Göteborg.

Etablera och utveckla samarbeten mellan stad och land

Vi behöver ett starkare samspel mellan stad och land. För att vi ska kunna förstå varandras behov, förutsättningar och mål behöver vi sudda ut gränserna mellan stad och land för att kunna samarbeta i en gemensam och positiv riktning. Därför etablerar och utvecklar Stadslandet Göteborg mötesplatser, även kallade nav, i det stadsnära landet där lokalbefolkning, företagare, föreningsidkare, offentliga tjänstepersoner och forskare kan mötas, nätverka och byta kunskap och erfarenheter med varandra.

Så här kan vårt arbete för samarbetena visualiseras, från mobilisering till medskapande kulturer:

Visualisering av samarbetet från mobilisering till medskapande kulturer

Målet med mötesplatserna och samarbetena är att skapa en medskapande kultur och struktur mellan stad och land som inkluderar alla och är på allas lika villkor, där vi tillsammans ska arbeta för förverkliga potentialen och utveckla närområdena.

Skapa förutsättningar för grön affärsutveckling och grön innovation

Vi behöver utveckla ett mer koldioxidsnålt Göteborg. Genom samarbetet på mötesplatserna och Stadslandets arbete med uppsökande av klimat- och miljöinitiativtagare, skapar vi förutsättningar för verksamheter inom grön affärsutveckling och grön innovation. Vi erbjuder löpande stöd för alla verksamheter som vill arbeta med detta, för att tillsammans hitta nya koldioxidsnåla lösningar för hållbara lokalsamhällen, vilka också kan bidra till ett hållbart näringsliv och samhälle i stort.

Från ett behov och eller en idé arbetar vi för att förverkliga lösningarna, som har sitt ursprung i potentialen med det stadsnära landet. Vårt huvudfokus är att lösningarna ska minska Göteborgs klimatpåverkan, men också för att öka sysselsättningen och innovationsförmågan i staden.

Bygga ny kunskap

Vi behöver hitta nya vägar och angreppssätt för en hållbar stadsutveckling som gynnar alla, är trygga och tillförlitliga. Därför stärks och möjliggörs Stadslandets arbetsmetoder för att ta vara på potentialen med det stadsnära landet av tillämpad forskning genom vårt forskningsforum och fem olika test- och demonstrationsmiljöer, även kallade "testbäddar", för att hitta dessa nya vägar som genererar och bygger ny kunskap.

Det som gör Stadslandet unikt är att deltagande verksamheter har möjligheten att testa samarbeten, affärsidéer, lösningar, tjänster och produkter på riktigt, i oreglerade miljöer. För att vi ska kunna bli mer innovativa, få svar på om något fungerar eller inte, samt vad och hur det kan bidra med till den hållbara stadsutvecklingen, arbetar vi inom dessa testbäddar:

  • Tillämpad lokal livsmedelsstrategi för Göteborg
  • Ekologiskt och närproducerat i offentliga kök
  • Klimatsmart logistik och eltransportsfordon
  • Hotell, handel och restaurang i nya affärsmodeller
  • Ekosystembaserad destinationsutveckling

Från potential till hållbart lokalsamhälle

Vi arbetar med ovanstående tre tillvägagångssätt samtidigt, och är övertygade om att samordnade samarbeten, främjad lokalt ledd utveckling och ny kunskap är nyckeln till att ta vara på potentialen med det stadsnära landet. När vi förverkligar den på rätt sätt, som inkluderar alla, bygger vi tillsammans lokalsamhällena hållbart. Detta ger i sin tur effekter för social, ekologisk och lokalekonomisk hållbarhet, vilka stärker vår förmåga att ställa om till en mer koldioxidsnål stad.

Så här kan vårt övergripande arbete visualiseras:

Stadslandet behöver dig för stadens hållbarhetsarbete!

Med expertis från Stadslandet inom näringslivs- och affärsutveckling, klimat- och miljöfrågor, besöksnäring, logistik och transport, återbruk och mycket mer, kombinerat med ditt engagemang och insikt i ditt närområdes potential kan vi utveckla staden hållbart - en hållbar stadsutveckling som bygger på innovation, sysselsättning, inkludering och jämlikhet med bättre livsvillkor för alla.

Kontakta gärna någon av våra medarbetare för att involvera dig i stadens hållbarhetsarbete tillsammans med oss.