Läs ♥ förskola

I projektet Läs ♥ förskola utvecklas förskolor till att bli centrala arenor för läsfrämjande. Utifrån bilderbokens mångfald och möjligheter tar pedagoger och bibliotekarier tillsammans fram metoder och arbetssätt så att bibliotek och förskolor kan arbeta tillsammans för att främja barns tidiga språkutveckling. Läs mer om hur just din förskola kan delta.

Bakgrund

För de flesta är Göteborg en bra stad att växa upp och leva i. Men det finns stora skillnader i livsvillkor och hälsa mellan grupper och områden. Generellt har de med höga inkomster och lång utbildning bättre livsvillkor och hälsa jämfört med dem som har kortare utbildning och låga inkomster. Skillnaderna påverkar hela staden. Jämlikt Göteborg-hela staden socialt hållbar är en satsning för att utjämna skillnader i livsvillkor och hälsa.

Vi vet att tidiga läs- och berättarupplevelser är avgörande för ett barns språkutveckling, skolgång och möjligheter längre fram i livet. Genom att samverka kan vi bidra till att alla barn blir lästa med, ges en god språklig start i livet och förutsättningar för att klara skolan.

Statens kulturråds kunskapsöversikt Med läsning som mål lyfter fram både litteraturprofil och litteraturombud på förskolor samt tillgång på böcker och hallbibliotek som effektiva metoder i arbetet med att främja barnens ordförråd, läslust och läsförmåga tidigt i livet.

Läs ♥ förskola handlar precis om det - att utveckla förskolor som centrala arenor i det läsfrämjande arbetet.

Film om att läsa högt

Syntolkad film om att läsa högt

Målsättning

Projektet vänder sig till förskole- och biblioteksverksamheter. Den primära målgruppen för projektet är pedagoger inom förskolan samt biblioteksanställda. Andra målgrupper är barn 0-6 år, deras vårdnadshavare och andra viktiga vuxna runt barnen.

Målet är att utveckla metoder och arbetssätt där bibliotek och förskolor samverkar för att främja barns tidiga språkutveckling genom att:

  • fler barn ska få möta böcker och bli lästa med
  • förskola och bibliotek ska hitta nära samarbetsformer
  • barnlitteratur ska användas i det dagliga arbetet på förskolan
  • föräldrar ska få information och kunskap om läsningens betydelse.

Upplägg och genomförande

Pedagoger och bibliotekarier bjuds in att medverka i ett studiecirkelupplägg på 5 träffar under ett år som utgår från Bilderbokens mångfald och möjligheter av litteraturpedagogen Agneta Edwards.

Bilder på hallbibliotek, böcker och barnteater

Vid varje cirkelträff får deltagarna ett bokpaket att ta med sig hem till förskolan. Böckerna läses tillsammans med barnen och till nästa cirkelträff har varje deltagare med sig reflektioner kring studiecirkelmaterialet och läsningen.

Två halvdagsutbildningar ingår där forskare och inspiratörer bjuds in.

Förskolan får ett startpaket med böcker till ett hallbibliotek och verktyg för att aktivt arbeta med det. Urvalet av ytterligare böcker till hallbiblioteket sker sedan i samverkan med bibliotekspersonal.

Deltagare får också ta del av ett forskningsbaserat föräldramötesupplägg som kan användas vid föräldramöten, drop in eller andra samtal med föräldrar om läsning, framtaget av Bästa stunden i Askim/ Frölunda/Högsbo.

Informationsmaterial som belyser betydelsen av läs- och berättarstunder att dela ut och samtala kring med föräldrar och andra vuxna kring barnet.

VIP-besök till sitt närmaste bibliotek.

Hela cirkelupplägget avslutas med en gemensam workshop där deltagarna delar med sig av sina erfarenheter under året.

Cirkelupplägget: Kunskap läser eller lyssnar > Provar i barngrupp > Diskuterar i cirkeln

Pedagogerna som deltar får med sig:

  • mer kunskap kring barnlitteratur
  • tankar, metoder och erfarenheter delas över hela staden
  • goda exempel lyfts fram
  • inspiration att utveckla läsmiljöer
  • tillgången av böcker ökar till barn och vårdnadshavare
  • barn blir mer lästa med

Efter avslutad studiecirkel erbjuds förskolan och biblioteket att medverka i ett litteraturnätverk som träffas ett par gånger per år.

Antagning

Förskolor som vill delta i Läs ♥ förskola ska ansöka om medverkan genom Stadsbibliotekets utlysning för Grundbestånd nivå tre. Urvalet av förskolor för projektet baseras även på förutsättningar för samverkan med ett specifikt folkbibliotek i närområdet och fördjupad dialog med förskolechefer. En viktig utgångspunkt för urvalet kommer att vara förskolans förutsättningar att långsiktigt och strategiskt kunna delta i en förändringsprocess för ett mer medvetet användande av bilderboken i sin verksamhet.

Kontakt

Anna Hedlund, telefon 031-368 33 71, e-post anna.hedlund@kultur.goteborg.se

Länkar och mer information

Förskolan läser för livet, 2018-10-24

Vill du som i ditt arbete jobbar med språkutveckling på förskolor ha mer information? På Läsoteket finns både inspiration och praktiska verktyg

Läs ♥ förskola är en läsfrämjande satsning som sker i samverkan mellan förskolor och folkbiblioteken i Göteborg. Satsningen ingår som en del av Jämlikt Göteborg och mobiliseringen Staden där vi läser för våra barn.