Läsfrämjande satsningar

I Göteborg genomförs årligen ett antal stadsövergripande och läsfrämjande insatser för barn. De finansieras genom medel från Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Kulturrådet. Projekten samordnas av Stadsbibliotekets barnbibliotekskonsulent och genomförs tillsammans med skolbibliotekskonsulenten, barnbibliotekarier och pedagoger i alla stadsdelar.

Vill du veta mer om insatserna? Hör gärna av dig till barnbibliotekskonsulent Bodil Alvarsdotter. Du når henne på e-post:

bodil.alvarsdotter@kultur.goteborg.se

Läs mer om Stadens läsfrämjande arbete och en jämlik stad.

Bokstart

Under det första året, redan innan vi kan tala, läggs en viktig grund för vårt språk. Sedan många år och i närmare 40 länder pågår en verksamhet som heter Bokstart. Där är syftet att informera om den tidiga språkutvecklingen och ge tips om hur den kan stimuleras. Nyblivna föräldrar uppmuntras att prata, lyssna, läsa, berätta, sjunga och ramsa med sitt barn. Och barnet får bokgåvor.

Tack vare Staden där vi läser finns Bokstart nu även Göteborg. I Gårdsten, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet, Norra och Södra Biskopsgården, Tynnered och Östra Bergsjön gör anställda vid de lokala biblioteken hembesök då barnet är 6 och 11 månader. Familjerna som får besök är de som fått sitt första barn eller sitt första barn fött i Sverige. Barnet får två böcker vid varje besök och de vuxna får information om språkutvecklingen i den aktuella åldern. Bokstart samverkar med barnhälsovården och delar också ut en uppsättning gåvoböcker till avdelningar med yngre barn på förskolorna i de aktuella områdena.

Mer information om Bokstart finns på bokstart.se  eller på bibliotekens hemsidor.

Gertrud Widerberg, samordnare, e-post: gertrud.widerberg@kultur.goteborg.se

Grundbeståndet

För att varje nystartad förskola ska kunna erbjuda sina barn ett grundbestånd av böcker att läsa i förskolan, finns i Göteborg sedan slutet av 1970-talet en möjlighet för stadens förskolor att årligen söka ett bidrag för detta ändamål. Inte för att fungera som ett eget bibliotek, utan som ett komplement till det lokala stadsdelsbiblioteket. Barnbibliotekarien i stadsdelen samverkar med förskolan kring urval och inköp.

Initiativet kommer ursprungligen från Kommunstyrelsen och är unikt för Sverige. Det sköts och administreras av barnbibliotekskonsulenten. I första hand fördelas stödet till nystartade verksamheter men i mån av ytterligare medel fördelas även stöd till förskolor som fått Grundbestånd för en lång tid sedan. Summan baseras på barngruppens storlek. Ett krav är att den sökande förskolan har ett KULF-ombud (KULF=Kultursamordnare för förskola) samt samverkar med stadsdelens barnbibliotekarie vid inköpen. Dessutom är det önskvärt att någon från enheten kan närvara vid ett arrangerat fortbildningstillfälle.

Läs ♥ högt

Att läsa högt för barn redan i tidig ålder ger stor effekt i form av ökat ordförråd, tidig läsförståelse och möjlighet till bättre framtida skolresultat. Och så är det en väldigt mysig stund. Därför har Biblioteken i Göteborg tagit fram ett antal bokpåsar för barn, med fantastiska böcker att läsa högt. Kategorierna är 0–2 år, 2–4 år och 4–6 år, med åldersanpassat innehåll. Urvalet av böcker har skett med stor omsorg. Tanken är att böckerna ska skapa läslust och hålla hög kvalitet, samtidigt som innehållet ska spegla en stor mångfald och bred representation.

Påsarna är lätta att låna med sig och lånetiden är 3 veckor. Bokpåsarna finns på alla biblioteken i Göteborg samt på bokbussarna. För att läsa om innehållet i de 12 olika bokpåsarna, få tips om hur du kan läsa högt och varför det är värdefullt att läsa högt så kan du besöka webbsidan för Läs ♥ högt.

Ambassadörer för läsning i Lövgärdet och Biskopsgården

Läsambassadörer med språkkompetens inom de stora språkgrupperna bland asylsökande och nyanlända i Göteborg (Arabiska, persiska och somaliska) hade under 2017 i uppdrag att verka uppsökande på stadens två asylboenden, bibliotek, familjecentraler, öppna förskolor och förskolor i Lövgärdet och Biskopsgården. Även uppsökande vid andra lokala hälsofrämjande arenor samt samverkan med aktörer i specifika bostadsområden inringades också i uppdraget. Insatsen möjliggjordes genom beviljade medel ifrån Kulturrådet under 2017 och är nu avslutad.

Läs ♥ förskola

Du kan förändra ett barns liv det enda som krävs är 10 minuter om dagen.

Satsningen Läs ♥ förskola är en del av Staden där vi läser för våra barn, en mobilisering inom Göteborgs stads jämlikhetsarbete med syfte att förstärka och utveckla läs- och berättarupplevelser för och med barn tidigt i livet. Göteborg vill öka jämlikheten genom att skapa likvärdiga livsvillkor för alla göteborgare. Högläsning med barn främjar barnets ordförråd, läslust och läsförmåga. På lång sikt bidrar det till att fler blir behöriga till gymnasiet, vidareutbildar sig och lättare får jobb.

Pedagoger vid förskoleavdelningar och biblioteksanställda erbjuds delta i ett studiecirkelupplägg som sätter fokus på bokens möjligheter i det dagliga arbetet och ger barnen en positiv upplevelse av böcker och läsning. Förskolan möter i stort sett alla barn och vårdnadshavare och utgör därmed en viktig arena för att sprida kunskap och öka vuxnas medvetenhet kring vikten och värdet av läs- och berättarupplevelser och fungera som ”dörröppnare” till biblioteket och böckerna.

Information och projektbeskrivning.

Anna Hedlund, Mediepedagog Stadsbiblioteket Göteborg och Projektledare Läs ♥ Förskola
Telefon: 031-368 33 71, e-post: anna.hedlund@kultur.goteborg.se

Malin Omland, Processledare Jämlikt Göteborg och Staden där vi läser för våra barn  Telefon: 031-365 64 34, e-post: malin.omland@orgryteharlanda.goteborg.se

Åk 3-boken

I november varje år får alla barn som är elever i årskurs 3 komma till sitt stadsdelsbibliotek och hämta sitt exemplar av en särskilt utvald bok (ca 6 500 barn). Detta sker ofta under festliga former och pedagogerna har fått möjlighet att förbereda sig genom att delta i en fördjupningsdag om boken och dess pedagogiska möjligheter.

Åk 3-boken har delats ut i Göteborg sedan 2002. Boken är en gåva från Kulturnämnden och samordnas av barnbibliotekskonsulenten i samverkan med stadens barnbibliotekarier. Bokutdelningen har till syfte att väcka läslust och det är lustläsning som står i fokus. Titeln väljs ut av en grupp barnbibliotekarier och pedagoger.

Litteraturveckan

Varje år, en tidig vårvecka, fylls Göteborg av barn- och ungdomsboksförfattare och illustratörer. 2018 deltog en bit över 50 författare och illustratörer, som tillsammans gjorde över 700 klassbesök – från förskoleklass till gymnasiet. Fler än 17 000 barn fick träffa besök av en författare eller illustratör.

Litteraturveckan är sedan 1990-talet ett stort och unikt samarbetsprojekt mellan stadens barnbibliotekskonsulent, skolbibliotekskonsulent, barnbibliotekarier, skolbibliotekarier och lärare ute i stadsdelarna. Litteraturveckan finansieras till största delen av subventioner från Västra Götalandsregionen.

Äppelmedia

För att vidareutveckla och stärka bibliotekens och barnbibliotekariernas arbete med media för barn med särskilda behov, avsätts årligen medel för detta. Det kan handla om fortbildning eller särskilda inköpssatsningar.

Värsta boken

Värsta boken är en läsfrämjande insats som riktar sig till unga mellan 13 och 25 år i Göteborg. Stadens ungdomsbibliotekarier åker ut och möter ungdomarna på olika offentliga platser i staden, till exempel köpcentrum, idrottshallar och festivaler. Där delar de ut böcker till unga, allt från romaner, facklitteratur, tecknade serier till lättlästa böcker och ljudböcker. Ungdomsbibliotekarierna boktipsar och öppnar upp till samtal om böckerna som delas ut, eller om läsning generellt, samt informerar om ungdomsaktiviteter på våra bibliotek. Det kravlösa mötet mellan ungdomsbibliotekarierna och ungdomarna är en viktig del.

Ett stort boksläpp brukar hållas på en central plats under våren och sedan följer flera mindre släpp ute i stadsdelarna. 2018 samverkade Värsta boken med Vetenskapsfestivalen och hade ett mycket välbesökt och uppskattat boksläpp i Nordstan, där många nyfikna ungdomar som inte kände till Värsta boken fick med sig en bok hem och fick veta mer om biblioteket.

Film i sociala medier

Staden där vi läser för våra barn är en av mobiliseringsfrågorna för ett en socialt hållbar och jämlik stad. Siffror visar att bara fyra av tio föräldrar läser högt för sina barn. Förutom att man ser att ordförrådet ökar, stärks även läsförståelsen av högläsning, och barn som blir lästa för och med klarar skolan bättre.

Göteborgs stadsbibliotek deltar i satsningen på flera sätt, bland annat genom en film som lanserades i oktober 2016. Med filmen vill vi nå ut till så många föräldrar som möjligt i Göteborg. Det är en uppmuntrande film utan pekpinnar. Vi vill visa att det inte behöver ta lång tid att läsa, att det skapar gemenskap och öppnar för frågor om livet och hur omvärlden fungerar.

Här finns filmen på flera språk. Hjälp gärna till att få ut budskapet genom att dela och sprida:

Filmen passar bra som samtalsstart på föräldramöten och BVC-träffar.