Så blir vi staden där vi läser för våra barn

Att jobba för jämlikhet kräver långsiktiga strategier och uthållighet. För att Göteborg ska bli staden där vi läser för våra barn måste arbetet göras i de verksamheter som möter barn. Arbetet får inte bli ett separat spår. Därför arbetar vi brett med kompetensinsatser, läsfrämjande aktiviteter och information.

Kompetensinsatser för medarbetare

Med ökad kunskap hos de som möter barn och deras vårdnadshavare skapar vi förutsättningar för att arbeta evidensbaserat och strukturerat.

Fokus på helheten

I staden pågår för närvarande flera utbildningsinsatser för barns språkutveckling riktade till skolan och förskolan. Men Staden där vi läser för våra barn har även fokus på andra personalgrupper. Alla som arbetar med barns språkutveckling måste samverka med varandra. Det gör oss också mer effektiva med våra resurser.

Exempel på utbildningsinsatser:

 • Webbutbildning för att öka kunskapen om läsningen betydelse för jämlikhet.
 • Läsoteket en inspiration- och kunskapsplattform för att stärka kompetensen bland alla yrkesverksamma som möter barn och familj.
 • Studiecirkelupplägg för personal inom förskola och bibliotek med tydligt vårdnadshavarperspektiv (Läs hjärta förskola länk).
 • Fortbildning för förskoleklasslärare och bibliotekarier i samband med bokgåvor till alla barn i förskoleklass (Bokgåva länk).

Läsfrämjande aktiviteter

Metoder och arbetssätt

Tidiga språkstimulerande insatser för och med barnen, gemensamma läs- och berättarupplevselser och tillgång till böcker i hemmet är viktigt för barns läsutveckling. Så här arbetar vi för att att främja en positiv läsmiljö hemma och öka de vuxnas förväntningar på, och tilltro till barnen.

Vi har ett familjecentrerat arbetssätt. Det betyder att vi skapar läslust tidigt hos barn, genom föräldrar och andra viktiga vuxna. Och på platser där familjerna är.

Att som barn få höra sagor och berättelser, betyder mycket för språk- och läsutvecklingen. Därför satsar vi på högläsning – hemma och i miljöer där barn vistas.

Vi satsar på läsande förebilder. Både att höra och att se andra läsa, särskilt ens föräldrar och andra viktiga vuxna, är en väg till att själv upptäcka böcker och läsning.

Forskningen visar också att de som har böcker hemma som barn, lättare får en god läsförmåga längre fram. Därför delar vi ut bokgåvor.

Genom hembesök och annat uppsökande arbete kan vi möta familjer som annars är svåra att nå. Vi kan ge en bok, läsa högt och samtala om hur viktigt det är att läsa med sina barn.

Att göra böcker tillgängliga på fler platser, till exempel i hallen på förskolan eller på en familjecentral, är ett sätt att öppna nya världar för dem som ännu inte upptäckt biblioteken.

Läsfrämjande aktiviteter

 • Bokstart
 • Läsambassadörer
 • Hallbibliotek
 • Bokgåva

En pyramid visar exempel på generella insatser i botten: webbutbildning, informationsmaterial om vikten av högläsning och insatser som Bokgåva och Hallbibliotek. Riktade insatser i toppen: Läs hjärta förskola, informationsmaterial anpassat efter målgrupp och insatser som Bokstart och Läsambassadörer.

Exempel på riktade och generella insatser utifrån strategierna kompetensinsatser, informationsinsatser och läsfrämjande aktiviteter.

Arbeta i nivåer

De läsfrämjande insatserna kan göras på tre olika nivåer. Varje verksamhet väljer den nivå som passar dem. Insatsnivåerna bygger till viss del på varandra och aktiviteter ur olika nivåer kan kombineras. Till exempel aktiviteterna Hallbibliotek och Bokgåva göras på olika sätt.

Gör något

Att bara göra något är förstås en bra nivå för dem som i dag gör lite eller inga aktiviteter alls inom Staden där vi läser för våra barn. I arbetet med Hallbibliotek kan en bra första nivå vara att helt enkelt erbjuda böcker i verksamhetens hall för att läsas på plats. En första nivå för de som arbetar med bokgåva i förskoleklass blir att bara dela ut en bok till alla barn i förskoleklass via klassföreståndaren.

Gör mer

Att göra lite mer fungerar för dem som i dag gör en hel del men ser att de kan öka sin insats.
I arbetet med Hallbibliotek blir nästa nivå att komplettera själva biblioteket med informationsmaterial om varför det är viktigt att läsa tillsammans. Bokgåvans steg två är att, förutom att dela ut boken, informera om den och inspirera vårdnadshavare att läsa den tillsammans med barnet.

Gör bättre

Några ytterligare sätt att göra hallbiblioteket ännu bättre är att:

 • Öka kunskapen hos medarbetare om vikten av tidig språkstimulans och föräldraengagemang
 • Utse ett läs/bokombud inom verksamheten
 • Samarbeta med det närmaste biblioteket
 • Se hallbiblioteket som en del av ett mer omfattande/bredare språk och läsfrämjande arbete inom er verksamhet
 • Och på samma sätt med bokgåvan blir den effektivaste nivån av arbetet att:
 • Öka kunskapen om boken hos pedagoger och biblioteksanställda genom fortbildning
 • Förmedla exempel och inspiration kring hur det går att jobba med boken inom sina respektive verksamheter tillsammans med barnen
 • Skapa aktiviteter runt boken i samverkan med andra aktörer för att sänka trösklar till böcker, berättelser och bibliotek, för barn och vårdnadshavare

Goda exempel

Vi stärker det som vi vet gör skillnad. Vi gör också nya insatser för alla och i hela staden. Och vi satsar särskilt där det behövs mest. Ta del av våra goda exempel från stadens verksamheter på sidan goda exempel.


Ikoner visar de tre strategierna kompetensinsatser, informationsinsatser och läsfrämjaned aktiviteter.

Satsningen bygger på tre strategier: kompetensinsatser, informationsinsatser och läsfrämjande aktiviteter.

Information

För att Göteborg ska bli staden där vi läser för våra barn behöver fler känna till mobiliseringen och hur vi arbetar. Därför är information ett viktigt redskap för att:

 • öka kännedomen kring allt som redan görs i staden för att utveckla ordförråd, läslust och läsförmåga
 • bilda ett paraply för alla pågående och planerade aktiviteter i staden och verka för att stärka dessa insatsers gemensamma budskap
 • kommunicera vikten av och värdet med att främja läsandet och skapa läslust till vårdnadshavare och de professioner som möter stadens barn och deras vårdnadshavare

Informationsmaterial

Ett informationsmaterial har tagits fram för att berätta om betydelsen av att en som viktig vuxen läser för sitt barn. Materialet finns exempelvis på stadens bibliotek, förskolor, familjecentraler, barnmorskemottagningar, barnavårdscentraler, öppna förskolor och utflyktslekplatser. Materialet är ett stöd i arbetet att motivera och inspirera till läsning och kan delas ut eller samtalas om. Materialet finns på olika språk och består av en broschyr om varför högläsningen är viktigt och ett bokmärke med lästips.

Önskar du material till din verksamhet? Kontakta ditt närmaste bibliotek.

Film

Du vet väl om att du kan förändra ett barns liv. Den här filmen beskriver läsningens effekter på ett engagerande sätt. Använd den gärna när du vill engagera.Bildspel

Vill du berätta om Staden där vi läser för våra barn i din verksamhet. Bildspelet sammanfattar satsningen. Ladda ner bildspelet.

Verktygslådor

Alla har möjlighet att göra skillnad för barn och unga. Var med och skapa läsglädje. I våra verktygslådor finns filmer, affischer, tips och annat material att använda som stöd i arbetet kring att skapa läsglädje Länk till verktygslådorna

Du kan även kontakta processledare malin.omland@forskola.goteborg.se med dina frågor.

Webbutbildning

Lär dig mer – gå webbutbildningen!

Den här kostnadsfria utbildningen handlar om att skapa läsglädje hos barn. Du får kunskap om varför arbetet är viktigt och hur vi jobbar för att Göteborg ska bli staden där vi läser för våra barn. Och kanske viktigast av allt – du får reflektera över hur du kan arbeta läsfrämjande i din verksamhet.