Goda exempel

Vi stärker det som vi vet gör skillnad. Vi gör också nya insatser för alla och i hela staden. Och vi satsar särskilt där det behövs mest. Vi jobbar med flera olika insatser och aktiviteter. Det här är några av de viktigaste.

Bokstart

Vi jobbar för att väcka läsintresset tidigt i barnets liv. Genom hembesök och annat uppsökande arbete kan vi möta familjer som annars är svåra att nå. Vi kan ge en bok, läsa högt och samtala om hur viktigt det är att läsa med sina barn. Bokstart vänder sig till barn 0-3 år.

Läs hjärta förskola

Vi erbjuder kompetenshöjande studiecirklar som handlar om bokens möjligheter i det dagliga arbetet. Studiecirklarna vänder sig till förskolepedagoger och biblioteksanställda. Alla förskolor kan en gång om året ansöka om deltagande i insatsen. Deltagarna får med sig:

  • Bokpaket
  • Böcker till ett hallbibliotek
  • Informationsmaterial om läsning
  • Ett ”föräldramötesupplägg” för att prata om läs- och berättarbetydelsen med barnens vårdnadshavare.


Hallbibliotek

Vi gör böcker tillgängliga på fler platser, till exempel i hallen på förskolan eller på en familjecentral. Det är ett sätt att öppna nya världar för dem som ännu inte upptäckt biblioteken. Förskolor kan ansöka om att delta i satsningen Läs hjärta förskola. De förskolor som deltar får ett hallbibliotek i sin verksamhet. Syntolkad version av filmen.Bokgåva

Vi jobbar för att fler ska ha böcker hemma hos sig. Barn som har böcker hemma får lättare en god läsförmåga längre fram i livet. Därför delar vi ut bokgåvor. Sedan 2017 har alla barn tagit emot en bokgåva när de går i förskoleklass. Syftet med boken är att främja barns läslust samt att motivera andra i barnets närhet att läsa boken tillsammans.


Letterbox club

Vi stöttar läsning hos barn i utsatta livssituationer. Letterbox Club ska höja läsförmåga och inlärning hos de barnen. Satsningen vänder sig både till familjehemsplacerade barn och barn i familjer med långvarigt försörjningsstöd. Letterbox Club syftar till att stärka barns läs- och matematikutveckling. Paket med spel, böcker och diverse skrivmaterial skickas till barnen en gång i månaden under sex månader.


Läs hjärta läger

Vi arbetar för att alla barn ska få litteratur utifrån just sina behov och förutsättningar. Läs hjärta läger vänder sig till barn med funktionsnedsättning som är på läger. Inom Läs hjärta läger stärker vi kompetensen hos personalen och skapar vi läsfrämjande miljöer för barnen på lägergårdarna.

Två unga tjejer läser på en skärm


Läsambassadörer

Vi satsar på läsande förebilder. Både att höra och att se andra läsa, särskilt ens föräldrar och andra viktiga vuxna, är en väg till att själv upptäcka böcker och läsning. Möt några av Göteborgs Stads läsambassadörer här. Syntolkad version av filmenOpen the door for reading

Som en del av kraftsamlingen har Göteborg Stad ansvarat för Erasmus+ projektet "Open the door for reading". I projektet ingår fem europeiska städer och syftet är att lära sig av varandras läsfrämjande arbete för att stärka grupper som är svåra att nå. Läs om EU-projektet.

Barn öppnar bok som ligger på ett bord