Nätverk i GR

Integrationsfrågan går bortom kommun- och organisationsgränser. Därför är det viktigt att hitta former som underlättar samarbete och utbyte i de gemensamma strävandena kring integrationsarbetet.

Nätverk för utbyte kring språkvän/flyktingguide

Modellen med flyktingguide och språkvän finns även i andra kommuner och organisationer. Tillsammans med några av dem har vi sedan 2010 bildat ett nätverk som syftar till kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt att modellen lättare får större spridning nationellt. Nätverket har från starten bestått av Göteborg, Malmö samt Helsingborg.

Sedan 2015 verkar vi dock i ett nytt nätverk av mer lokal prägel, det består av kommuner som ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). GR är en plattform för det kommungemensamma arbetet kring 'flyktingguide/språkvän'. Nätverket ska inom sitt verksamhetsfält arbeta för:

  • gemensam analys och gemensamt agerande
  • att skapa arenor för samarbete och rationellt sambruk
  • att främja erfarenhetsutbyte samt idé och projektutveckling för att stärka såväl det regionala som lokala arbetet på hemmaplan
  • omvärldsanalys och synliggörande
  • kompetensutveckling.

Nätverksträffar med roterande värdskap

Nätverket träffas ett par gånger varje termin och turas om att hålla i värdskapet vilket bidrar till ökad delaktighet.

Länkar till relaterade sidor, information