Ett foto av en lärare och elever i ett klassrum. Foto: Lo Birgersson

Grundskolan

I Göteborgs Stad anordnas modersmålsundervisning i grundskolan i huvudsak av Språkcentrum. Modersmålsundervisning innebär att elever med ett annat modersmål än svenska har möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i grundskolan.

Information till elev och vårdnadshavare

Du som har ett annat modersmål än svenska har rätt att få modersmålsundervisning från och med årskurs ett. Om du tillhör en nationell minoritet har du särskilda rättigheter att läsa ditt modersmål.

Vem har rätt att få undervisning i modersmål?

Rätten till modersmålsundervisning skiljer sig åt beroende på om det handlar om ett nationellt minoritetsspråk eller ett annat modersmål.

Modersmål som inte är ett nationellt minoritetsspråk

Du som går i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan ska erbjudas undervisning i modersmål som inte är ett nationellt minoritetsspråk om

  • en eller båda dina vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål
  • du brukar prata språket hemma
  • du har grundläggande kunskaper i språket.

Din hemkommun ska anordna modersmålsundervisning i ett språk om

  • det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen i det språket
  • dessa elever vill få undervisning i språket
  • det finns en lämplig lärare

Du ska också erbjudas modersmålsundervisning som adoptivbarn. Det gäller även om du inte brukar prata språket hemma. Men du måste ha grundläggande kunskaper i språket.

Modersmål som är ett nationellt minoritetsspråk

Om du tillhör någon av de nationella minoriteterna har du särskilda rättigheter till modersmålsundervisning. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Du kan läsa mer om vad som gäller på vår sida om minoritetsspråk.

Till dig som är vårdnadshavare

Ansökan till modersmålsundervisning

Ansök om modersmålsundervisning genom att fylla i blanketten som finns på Grundskoleförvaltningens sida för undervisning i modersmål.

Skicka eller lämna blanketten till ditt barns skola.

Det är rektorn på ditt barns skola som beslutar om ditt barn har rätt till modersmålsundervisning. 

Avslut av modersmålsundervisning

Om du inte längre vill att ditt barn ska delta i modersmålsundervisningen, fyll i blanketten som finns på Grundskoleförvaltningens sida för undervisning i modersmål.

Skicka eller lämna blanketten till ditt barns skola.

Information till skola

Om minst en av elevens vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska och eleven har grundläggande kunskaper samt pratar det språket i hemmet, har eleven rätt till undervisning i modersmålet.

Så beställer skolan modersmålsundervisning

Kommunal skola

Skolan tar emot ansökningsblanketten från eleven och lägger in anmälan i IST administration. Modersmålsundervisningen kan anmälas och starta under hela läsåret. Rektor på skolan ansvarar för att säkerställa att eleven har rätt till modersmålsundervisning. Genom IST når Språkcentrum anmälan.

Ansökningsblanketten finns på Grundskoleförvaltningens sida för undervisning i modersmål.

Fristående skola

Om eleven är folkbokförd i Göteborg anmäler skolan modersmålsundervisning till Grundskoleförvaltningen.

Om eleven är folkbokförd i annan kommun anmäler skolan modersmålsundervisning till Språkcentrum genom att mejla till sprakcentrum.goteborg@educ.goteborg.se.

Avslut av modersmålsundervisning

Skolan tar emot avslutningsblanketten från eleven och informerar Språkcentrum om avslutet genom att mejla till sprakcentrum.goteborg@educ.goteborg.se Språkcentrum bekräftar till skolan att avslutet är mottaget och meddelar modersmålslärare.

Vid skolbyte

Om en elev, som har modersmålsundervisning, byter skola ska skolan, som eleven slutar på, avsluta modersmålsundervisningen genom att mejla till sprakcentrum.goteborg@educ.goteborg.se.

Om eleven vill fortsätta med modersmålsundervisning efter skolbytet, tar den nya skolan emot en ny ansökningsblankett från eleven och lägger in anmälan i IST administration.

Vid byte av språk

Ibland kan det vara aktuellt att en elev ska byta språk för sin modersmålsundervisning. Skolan avslutar då modersmålsundervisningen i det gamla språket genom att mejla till sprakcentrum.goteborg@educ.goteborg.se.

Skolan lägger samtidigt in en anmälan till det nya språket i IST administration.

Enskild eller anpassad undervisning i modersmål

Om en elev behöver enskild eller anpassad undervisning i modersmål ska skolan fylla i en särskild blankett och mejla till sprakcentrum.goteborg@educ.goteborg.se. Blanketten finns under Styrande dokument på Digitala navet: Modersmål och flerspråkighet i grundskoleförvaltningen.

För frågor kring enskild eller anpassad modersmålsundervisning, kontakta den enhetschef på Språkcentrum, som ansvarar för det aktuella språket. Våra kontaktuppgifter finns här.