Särskoleklasser

På Solbackeskolan har vi undervisning i särskolan från årskurs 1 till årskurs 6. Har ditt barn behov av att följa grundsärskolans eller träningsskolans kursplan, kan ni ansöka om plats i särskolan.

Eleverna som tillhör särskolan arbetar i olika grupper för att tillgodose varje elevs behov. Fokus ligger så väl på att stärka elevens jag-uppfattning som att utveckla förmågan till socialt samspel.

För att få helhetssyn på eleven är samverkan med hemmet viktig, men också samverkan med andra till exempel kurator, skolsköterskan, specialpedagog eller psykolog beroende på elevens särskilda behov.