Vår skola


Solbackeskolan är en mångkulturell skola där vi arbetar för att alla elever ska få möjlighet att utveckla goda kunskaper och en social mognad, så att de tryggt och aktivt kan delta i ett demokratiskt samhälle. På Solbackeskolan går drygt 200 elever. Vi har en grundskola för elever från förskoleklass upp till årskurs 6 och en anpassad grundskola årskurs 1 till 6.

Vi utgår från elevens förutsättningar

Vi på Solbackeskolan kommer från många olika kulturer. Tillsammans arbetar vi för att alla elever ska få möjlighet att utveckla goda kunskaper och en social mognad, så att de tryggt och aktivt kan delta i ett demokratiskt samhälle. Språket är prioriterat och ska genomsyra all undervisning.

Du som vårdnadshavare ska veta att vi utgår från just ditt barns förutsättningar och att helheten är det viktiga hos varje elev. Vi låser oss inte vid detaljer utan ser elevens bästa utifrån flera aspekter.

Fler elever i rörelse!

Vi vill få fler elever i rörelse.

Forskning visar att rörelse är viktigt både för den fysiska och psykiska hälsan. På Solbackeskolan tycker vi att det är viktigt att alla barn får möjlighet att utveckla goda hälsovanor redan i tidig ålder. Vi satsar därför mycket på rörelse. Vi arbetar med aktiva raster där vi har pedagogledda aktiviteter varje dag.

På Solbackeskolan får eleverna även gå, jogga eller springa 15 minuter på en bana runt vår skolgård. Vi gör detta fem dagar i veckan och det kallas för “The daily mile”.

På Solbackeskolan får du som elev möjlighet att delta i rörelse-aktiviteter efter skolans slut. Aktiviteter som vi erbjuder kan vara fotboll, dans och basket. För att kunna genomföra detta samarbetar vi med IFK Göteborg och andra föreningar. Aktiviteterna varierar lite från läsår till läsår och tidigare har vi samarbetat med föreningar som till exempel Serneke Skidome, Sävedalens AIK och Cirkus Unik. Aktiviteterna är gratis för deltagarna. Förutom att eleverna får röra på sig och ha kul hoppas vi att många fortsätter vara aktiva i de föreningar vi samarbetar med.

Läs mer om "The Daily Mile" på skolans hemsida.

På "Generation Peps" hemsida kan du läsa mer om Solbackeskolan.

Dagstidningen ETC har skrivit om "The daily mile".

På Sveriges Televisions webbplats kan du läsa om Pia Sundhages besök.

Fritidshem

Vi är väldigt stolta över vår fritidshemsverksamhet då vi har ett nära samarbete mellan grundskola och anpassad grundskola vilket skapar unika möjligheter både för elever och medarbetare.

Elever som går i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola kan få plats i fritidshem. Här kan de vara före och efter skolan. Plats ges i första hand till de elever vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. Läs mer om detta under fliken “Om grundskolan” på vår startsida.

Solbackeskolans fritidshem har tre avdelningar: Guldbaggen, Guldfisken och Guldstjärnan.

Guldfisken är för eleverna från förskoleklass till årskurs 2, Guldbaggen för årskurs 2 och uppåt och Guldstjärnan för elever i anpassad grundskola som inte inkluderas heltid på de andra fritids-avdelningarna.

Enligt läroplanen ska fritidshemmet stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid.

Solbackeskolans anpassad grundskola

Vi är i samma byggnader som grundskolan. Vi har elever som läser anpassad grundskolas ämnen och även ämnesområden. Vi har fyra klasser med fyra till sju elever i varje klass. Vi som arbetar i klasserna har bred kompetens med olika professioner. Vi är bland annat speciallärare, aktiveringspedagoger, sjuksköterska, logoped och elevassistenter.

Den anpassade grundskolan samarbetar nära med grundskolan där eleverna inkluderas i olika klasser utifrån elevernas förutsättningar och behov.

Inkludering är en självklar del i arbetet på Solbackeskolan och därför sker även inkludering i andra sammanhang. Anpassad grundskola deltar på Solbackeskolans alla gemensamma aktiviteter, på avslutningar, idrottsdagar, hälsovecka med mera. Under fritidstiden deltar våra elever på grundskolans fritids med hjälp av anpassad grundskolas medarbetare.

För de elever där en större elevgrupp inte passar, finns guldstjärnan som är fritidshemmet för anpassad grundskolas elever.

Digitala verktyg som pedagogiskt stöd

Att använda sig av olika digitala verktyg gör det inte bara lustfyllt och stärker elevernas motivation, utan kan även vara ett hjälpmedel för de elever som behöver särskilt stöd inom vissa ämnen.

Att på olika sätt använda datorer eller lärplattor i skolarbetet förenklar och varierar undervisningen och gör den mer lustfylld.

I årskurs 1-3 har eleverna tillgång till en lärplatta och i årskurs 4-6 en dator. Grundskolan och anpassad grundskola använder sig av olika lärplattformar för undervisning.

Vissa av de olika plattformarna specialiserar sig på specifika ämnen och några är till för anpassad grundskolas elever.

Modersmål för god språkutveckling

På Solbackeskolan erbjuds ditt barn modersmålsundervisning på onsdagar mellan klockan 8 och 9.20.

De senaste åren har vi haft undervisning i albanska, arabiska, romani, serbiska, somaliska och sorani. Är det för få elever i en språkgrupp på Solbackeskolan kan undervisningen ske på en annan skola i området.

Goda kunskaper i det egna modersmålet är av stor betydelse för barns utveckling på många områden. Ett väl fungerande modersmål gynnar språkutvecklingen i ett andraspråk som till exempel svenska. God språkförståelse ligger också till grund för kunskapsutveckling och måluppfyllelse i alla ämnen.

Modersmålslärare och klasslärare samarbetar kring de enskilda elevernas utveckling. Du som vårdnadshavare är alltid välkommen att ta kontakt direkt med ditt barns modersmålslärare.

Solbackeskolan samarbetar med Språkcentrum för att utveckla och förbättra modersmålsundervisningen.
Prata med ditt barns klasslärare om du vill veta mer om modersmålsundervisningen.

Skriftliga individuella utvecklingsplaner

Eleven har utvecklingssamtal en gång per termin tillsammans med sin mentor och vårdnadshavare.

Utvecklingssamtalet handlar om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling.

En gång per läsår i årskurs F–5 tar läraren fram en skriftlig individuell utvecklingsplan. Den innehåller omdömen i skolans ämnen och en planering för framtiden. I planeringen beskrivs vilka insatser skolan gör samt vad elever och vårdnadshavare kan göra för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.

Elever i årskurs 6 får betyg.

Trygghet och trivsel

På Solbackeskolan ska det råda nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling. Vi vill att alla elever ska känna glädje och trygghet i skolan.

Likabehandling

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver på vilket sätt skolan arbetar förebyggande och hur elever, medarbetare och vårdnadshavare görs delaktiga i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Här finns också regler och tydliga rutiner över vad som ska göras om något inträffar. Elevernas upplevelser och synpunkter är viktiga, därför följer vi upp arbetet med planen genom en elevenkät en gång per läsår. Du hittar planen i Vklass.

Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få planen.

Trygghetsteam

I trygghetsteamet arbetar lärare, fritidspedagog, skolsköterska och kurator. Vi som arbetar i trygghetsteamet träffas regelbundet för att arbeta med frågor runt mobbning och kränkande behandling. Hör av dig till skolans elevhälsa om du behöver stöd eller vill veta mer om trygghetsteamet.

Vi arbetar för att öka trivseln och förbättra arbetsmiljön för eleverna

För att öka trivseln och förbättra arbetsmiljön för eleverna arbetar Solbackeskolan med ett arbetssätt (PALS*) som riktar sig till alla medarbetare och som ger oss verktyg att hantera skolvardagen med eleverna på ett så bra sätt som möjligt.

Genom handledning och utbildning i vårt arbetssätt får medarbetarna på skolan systematiskt arbeta med och utveckla bland annat:

  • Förhållningssätt, bemötande och samsyn i medarbetargruppen
  • Goda relationer mellan elever och mellan elever och medarbetare
  • Fastställa regler på skolans olika områden som blir tydliga för alla
  • Gemensam syn på reaktioner vid negativt beteende
  • Problemlösning och konflikthantering
  • Samarbete med vårdnadshavare

(* PALS är en förkortning av norskans Positiv Atferd = positivt beteende, Läringsmiljö = gynnsam inlärningsmiljö och Samhandling = samspel/relation mellan skolpersonal och elever).