Vår skola

Den pedagogiska miljön präglas av stor samverkan mellan alla skolans delar där alla vuxna ansvarar för alla elever.

Snäckebergsskolan omfattar årskurs F till 3

I skolan vill vi att alla barn och vuxna ska känna sig trygga med varandra och med vår verksamhet.

Vi vill att alla ska känna glädje, att alla visar och får respekt, att alla ser varandra och att alla känner sig sedda samt att alla är tillåtande mot varandra.

 Våra värderingar:  

  • Att alla har lika värde, vilket innebär att alla på skolan ser möjligheter i varje enskild individ 
  • Att alla elever är allas - Alla vuxna har ansvar för skolans elever och hjälper till där det behövs
  • Att lärandet pågår hela tiden - Lärandet sker både i styrda och vardagliga situationer, i leken, i samtalet och i alla möten
  • Allas delaktighet - Alla ges möjlighet att vara med i utformandet av skolans verksamhet, genom information, återkoppling och aktivt deltagande

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla känna sig trygga. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kontakta skolan för att få planen.

Dialog med vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare ska ges möjlighet till inflytande och delaktighet bland annat genom våra regelbundna föräldraråd.