Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Här har vi ett interkulturellt förhållningssätt och använder oss av lekpedagogik som utgår från barnens egna initiativ. Förskolan ligger vid den vackra Kastanjeallén med gångavstånd till ett stort naturområde vid havet.

Hemvister och personal

Vi är en miljödiplomerad förskola med tre hemvister. Det är en hemvist för barn 1-3 år, en hemvist för barn 2-4 år och en hemvist för våra äldsta barn, 4-5 år. Varje hemvist är indelad i två mindre grupper. På förskolan går totalt 68 barn. På flera av hemvisterna har våra pedagoger olika kultur- och språkkompetenser som de arbetar med varje dag.

Vi äter näringsriktig och vällagad mat som görs på ett storkök i närheten.

Pedagogik med fokus på lek och fantasi

Vi har ett demokratiskt arbetssätt som innebär att barnen aktivt deltar. Det märks genom att barnens tankar och åsikter tillvaratas i utvecklingen av verksamheten. Med ett lustfyllt lärande i en kreativ och stimulerande inne och utemiljö och god omsorg vill vi tillsammans med barnen väcka deras nyfikenhet i ett livslångt lärande.

Barnen arbetar nivåanpassat utifrån sina intressen och egna mål, både individuellt och i grupp. Vi delar in barnen efter eget intresse och mognad i mindre grupper och ålder så att de både stärks individuellt och i sin grupp. I grupperna arbetar vi i längre arbetspass med upp till två pedagoger i varje grupp. Det är positivt att barnen är ungefär i samma ålder i gruppen. Barnen har då lättare för lärprocessen och att hitta kompisar samt att grupptillhörigheten blivit starkare och konflikterna färre.

I de mindre grupperna får barnen mer lugn och ro att leka och ljudnivån blir lägre. Barnen får mer utrymme både tidsmässigt av personal och miljömässigt då vi kan erbjuda en lugnare lekmiljö med ökad taltid och hörbarhet för barnen vilket är positivt för barnens språkutveckling.

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Vi använder oss därför av lekpedagogik som utgår från barnens initiativ och deras lek. Det är ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande som präglar verksamheten i vår förskola. Pedagogerna stimulerar med material och uppslag och deltar i leken på barnens villkor. Barnen ges tid att ostört utveckla sin fantasi. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Genom den fria leken barnen får träning i en rad sociala färdigheter så som samförstånd, ömsesidighet och turtagande.

Interkulturalitet och demokratiska värderingar

Vår förskola har barn från många kulturer så vi har ett stort språkfokus, eftersom det är en grundsten i fortsatt utveckling. Språket är nyckeln till delaktighet och inflytande och behövs för att utveckla den sociala kompetensen. Därför är barnens språkutveckling en mycket viktig del av vårt arbete. Vi ser tillgång till flera språk och kulturer som en rikedom och vi arbetar ständigt med att utveckla vårt interkulturella förhållningssätt.

Från tre års ålder ingår barnen i ”hjärtegrupper” som regelbundet arbetar med demokrati och inflytande och till exempel om hur en bra kompis ska vara. Hos oss kan alla känna sig hemma och vi arbetar med förståelsen för allas lika värde. Att se varandras olikheter tycker vi är en tillgång. Det är viktigt att barnen är solidariska, visar respekt för varandra genom att lyssna och svara och att de tar ansvar för sina handlingar.

Portfolio och digital dokumentation

Vi använder oss av portfoliometodiken, vilket är en pedagogisk dokumentation som gör det möjligt att följa ett barns lärprocess över tid. Portfolion lyfter fram det positiva hos varje barn för att bekräfta och stärka barnets självkänsla men också för att göra barnets utveckling och lärande tydligt.

Portfolion kan vara digital eller som barnets egen pärm. Barnen ansvarar för sin egen portfolio som de har med sig till sitt utvecklingssamtal. Barnet visar sin portfolio som innehåller teckningar, bilder och en film som visar på barnets språkutveckling.

Hos oss får barnen dokumentera sin utveckling och sin lärprocess digitalt. Kameran är exempel på ett bra verktyg för lärande som vi ofta uppmuntrar barnen att använda i förskolans vardag. Genom fotografierna får barnen möjlighet att befästa och bekräfta sina upptäckter.

En dag på förskolan

Dagarna på förskolan kan se olika ut, men följer en viss struktur. Vi äter frukost mellan klockan 7.30 och klockan 8.15. Därefter har vi samling i våra smågrupper. Resten av förmiddagen består av aktiviteter och lek inne eller ute.

Vi äter lunch i två omgångar, de yngsta barnen först och de äldre barnen lite senare. I de två äldre grupperna ansvarar barnen själva för att duka vid sin plats. 5-åringarna som ska börja i förskoleklass till hösten äter lunch tillsammans med sina pedagoger i ett särskilt rum i Vättnedalsskolans bamba. Efter lunch vilar de yngre barnen på madrasser eller i vagnar ute på gården. De äldre har uppevila eller har fri lek inne eller ute.

På eftermiddagen har vi vår lässtund när vi läser sagor, kapitelböcker och gör rim och ramsor. Här kan vi tillsammans utveckla barnens ord- och begreppsförråd, förmågan att leka med ord, intresset för skriftspråk och förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner. Mellanmålet äter vi utomhus, om vädret tillåtet. Därefter är det fri lek ute.

Vi har många fina och uppskattade traditioner. Vi firar det barn som fyller år med flagga och sång. Till påsk har vi fest där barnen klär ut sig och vi leker lekar, läser påsksagor och pysslar. Vi firar midsommar med samling på gården där vi klär midsommarstången med blommor som barnen plockat och sedan dansar och sjunger. I december har vi storsamling varje dag då vi drar en julgranskula ur säcken. På julgranskulan finns ett foto av ett barn som sedan sätts upp i granen. Vi sjunger och julpysslar.

Ibland bjuder vi in föräldrar och syskon till våra högtider. I sommartid samlas alla föräldrar och barn på gården och vi har sångframträdande, poängpromenad och teater. Vi har också gemensamt luciatåg för föräldrarna.

Aktiviteter

Vi har en tavla med bilder på olika aktiviteter och rum. Under varje aktivitet finns rutor som symboliserar antalet barn vid respektive aktivitet. Barnen har ibland möjlighet att välja vilken aktivitet de vill delta i och vilka kompisar de vill leka med. Detta gör grupperna tillsammans. Vi genomför aktiviteterna i tvärgrupper. Det är en bra möjlighet för barnen att träffa varandra utanför de respektive grupperna.

Skogsutflykter – miljö

Vi besöker skogen varje vecka, men även naturområdet Välen där skotska Highland Cattle boskap betar fritt och det finns ett fågeltorn. I skogen följer vi naturens förändringar och iakttar samspelet mellan djur och natur. Vi arbetar med våra sinnen och motoriken då vi rör oss i olika terränger. Vi lär barnen att vara rädda om djuren och naturen.

Vi har en NO-ruta där vi kontinuerligt följer året och månaderna med bilder och sånger. Här lär barnen sig naturvetenskap genom lek och aktivitet. Vi pedagoger är inspiratörer och medforskande i barns lek och aktivitet i naturvetenskap.

Gymnastik - rörelse

Vi leker alla möjliga olika lekar, springer, klättrar, hoppar och tränar på kullerbyttor samt provar olika sorters redskap. Här utvecklar barnen sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Rytmik - musik och sångsamling

Här utvecklar barnen sin skapande förmåga och stärker sina sinnen, samt sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer såsom lek, rörelse, sång och musik samt dans och drama. Vi använder oss ofta av instrument. Förskolan har sångsamling varje fredag.

Ateljé

Vi erbjuder barnen en miljö som lockar till skapande, där det mesta av materialet finns tillgängligt för barnen. Vi visar barnen vad man kan göra med olika material och färger och låter dem skapa efter egen förmåga och vilja. Det fria skapandet är också självklart i ateljén. Vi hoppas att barnen ska kunna känna glädje och lust i sitt skapande. Det ska vara spännande och utmanande. Barnen utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker.

Månadens barn

Varje månad lyfts barn ur gruppen fram. Barnen får då tillfälle att prata i grupp kring sin födelsedag och sin familj. Barnen får även lite extra ansvar som till exempel att duka och presentera maten. Barnen får positiv feedback från övriga barn. Barnet utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga samt utvecklar sin identitet.

6-års gruppen i samverkan med skolan

För att det ska bli en bra övergång från förskola till förskoleklass förbereder vi, under sista terminen, de barn som ska börja förskoleklass i vår 6-årsgrupp. Varje dag träffar barnen nuvarande barn i förskoleklass bland annat i Bamba. Vi går till skogen tillsammans och leker på skolgården. Barnen besöker även sina blivande klasskamrater och lärare vid ett tillfälle under våren. Detta för att skapa en trygghet hos barnen inför skolstarten.

Tema

Vi har ett gemensamt tema i hela huset som vi jobbar åldersanpassat med de i de olika grupperna.Temauppläggen varierar i samspel med barnen och deras intressen. Genom ett kreativt undersökande arbetssätt där vi använder flera av våra sinnen ger vi barnen möjlighet att bekanta sig med bild och form, sång och musik, maskerad och teater. Här lyfter vi fram barnens nyfikenhet och kan gå djupare in på ämnen som till exempel rymden eller maskens liv. Barnen utvecklar också kompetens om hur de dokumenterar och reflekterar över vad de lär sig.

Sagotema

Ett av våra återkommande teman är sagotemat. Vårt mål med sagotemat är att barnen utvecklar sin nyfikenhet och lust samt sin förmåga att leka och lära. Sagor som tema passar alla barn som behöver utveckla språk, tal och självkänsla. Vi vill att barnen ska få en uppfattning om sagans uppbyggnad. Temats innehåll ska ge barnens fantasi näring. Barnen ska träna sig på att lyssna, berätta, läsa och skriva. Sagoläsningen skapar läslust bland barn och vi gestaltar sagorna genom bild och drama.

Vi åker till biblioteket med barnen och lånar böcker som passar både barnets ålder och språknivå. Vi utgår från en bok där figurerna och olika händelser genomsyrar vår verksamhet. Det ska vara en saga med många möjligheter, fantasi, talande bilder och många spännande karaktärer. Vi arbetar tillsammans fram en terminsplanering som fungerar som utgångspunkt. När väl arbetet är igång ska det finnas mycket plats för barnens egna tankar och idéer.

Inspirerande lärmiljöer inne och ute

Miljön är den tredje pedagogen och vi låter den inspirera barnen till utforskande, lek och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Här tillvaratar och stärker vi barnens intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Vi har tydliga ”hörnor” i förskolans rum som uppmuntrar barnen att välja vad de vill göra. Arbetsmaterial är åtkomliga för barnen och möblerna är anpassningsbara.

Det är minst lika viktigt att vara ute som att vara inne. Därför jobbar vi för att mycket av de aktiviteter som finns inomhus även ska finnas tillgängliga utomhus.

Föräldrasamverkan

En förutsättning för att förskolan ska bli en trivsam miljö för både barn och vuxna är att vi samarbetar och stödjer varandra. Här har vi olika former av samverkan mellan föräldrar och personal som föräldramöten, utvecklingssamtal och drop-in kaffe. Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning är också mycket viktigt.

Varje förskola har en föräldrablogg där föräldrar kan följa vad barnen gör på förskolan.

Inskolning

Vi använder oss av tre dagars inskolning. Då är du som förälder med på förskolan i tre hela dagar och tar hand om ditt barn i alla situationer som uppstår. Det viktigaste under inskolningstiden är att föräldrar och barn känner trygghet och förtroende för både personal och andra barn. Varje familj har en särskild kontaktperson som tar hand om inskolningen

När barnen har gått sina ordinarie tider i cirka en och en halv månad har vi ett uppföljningssamtal och gör en utvärdering av hur inskolningen gick.