Vår förskola

Här har vi ett interkulturellt förhållningssätt och använder oss av lekpedagogik som utgår från barnens egna initiativ. Förskolan ligger vid den vackra Kastanjeallén med gångavstånd till ett stort naturområde vid havet. På grund av en brand kan lokalerna inte användas och barngrupperna är utplacerade på andra förskolor. Förskolan kommer att vara stängd en längre tid eftersom den ska helrenoveras och för att närliggande Vättnedalsskolan ska rivas. Barnen har flyttat till förskolorna Korsåsliden och Skattegårdsvägen.

Avdelningar, hemvister och personal

Vi är en miljödiplomerad förskola med två avdelningar. Det finns en hemvist för yngre barn och en hemvist för våra äldre barn. Varje hemvist är indelad i två mindre grupper. På förskolan går totalt 68 barn. På vår förskola har flera av pedagogerna olika kultur- och språkkompetenser vilket är en bra tillgång för verksamheten.

Här arbetar legitimerade förskollärare samt barnskötare. Vi har samarbete med Göteborgs universitet och är en av stadens övningsförskolor. Det innebär att vi regelbundet tar emot studenter från lärarprogrammet samt studenter som läser till barnskötare. 

Med fokus på läsning och språk

Vår förskola har barn från många kulturer och vi har ett stort språkfokus, eftersom det är en grundsten i fortsatt utveckling. Språket är nyckeln till delaktighet, inflytande och behövs för att utveckla barnet socialt. Därför är barnens språkutveckling en mycket viktig del av vårt arbete. Vi ser tillgång till flera språk och kulturer som en rikedom och vi arbetar ständigt med att utveckla vårt interkulturella förhållningssätt.

Vi läser därför mycket tillsammans med barnen och pratar om det vi läst. På varje avdelning finns ”bokens värld”, en miljö som innehåller böcker och möjlighet till högläsning.

Forskning visar att de är positivt för ett barns språkutveckling att komplettera sitt verbala språk med tecken och bilder. Därför använder vi oss av tecken som stöd och bildstöd med alla barn, speciellt under samlingarna.

Hallbibliotek

Vi har hallbibliotek där man som vårdnadshavare har möjlighet att få låna hem en bok några dagar. Detta för att det är viktigt för ditt barn att läsa hemma tillsammans med dig. På en anslagstavla finns bilder på de böcker som man får låna hem och man sätter sitt barns bild på den bilden på boken man vill låna.

Sagocafe

På tisdag eftermiddagar har vi sagocafe på Smaragdgatans förskola. Då kommer de tre personer från projektet Sagocafet, som fokuserar på högläsning. Här har man som vårdnadshavare möjlighet att istället för att gå hem direkt med sitt barn, komma och sätta sig och läsa med sitt barn och äta frukt tillsammans. Här finns även böcker på flera olika språk.


Utforskande arbetssätt och aktiva lärmiljöer

Barns delaktighet, inflytande och demokrati speglar förskolans arbetssätt. Tillgängligt material i en tydlig pedagogisk miljö ger barnen möjlighet att vara delaktiga i utformande och i val av aktiviteter. Vi tror att barn har 100 olika språk som de kan uttrycka sin röst på och vi uppmuntrar därför våra barn att uttrycka sig genom olika medel såsom musik, målning, konstruktion, lera. Grundstenar till detta synsätt är hämtade från Reggio Emilia förskolor och vi arbetar Reggio Emilia inspirerat på Smaragdgatans förskola.

Lärmiljöerna på avdelningarna är anpassade för att skapa möten mellan barn och är anpassade för ett utforskande arbetssätt där barnen kan pröva sina hypoteser, tankar och idéer. Barnens egen fantasi ska vara till grund för hur olika material kan användas. Därför kan man hos oss hitta mycket olika material såsom glasspinnar, sugrör etc.

Genom pedagogisk dokumentation lyfter vi fram vad barnen gör och tänker, så att barnens lärande och utveckling synliggörs. Som vårdnadshavare har du möjlighet att följa barnens lärande och utveckling i hallarna till de olika avdelningarna. Där finns bilder och ofta en kort text och hur detta kopplar till de olika läroplansmålen.

Vårt projektinriktade arbetssätt är processorienterat och bygger på att kunskap är kontextuellt. Vi tror att lärande utformas i processer tillsammans med andra. Projekten kan vara små eller stora och undervisningen utgår från förskolans läroplan. Pedagogerna har en handledande och medforskare roll i samspelet med barnen.

En dag på förskolan

Dagarna på förskolan kan se olika ut, men följer en viss struktur. Vi äter frukost mellan klockan 7.30 och klockan 8.15. Därefter samlas barnen i sina grupper klockan nio. Resten av förmiddagen består av aktiviteter och lek kopplade till barnens projekt inne eller ute.

Vi äter lunch i två omgångar, de yngsta barnen först och de äldre barnen lite senare. I de två äldre grupperna ansvarar barnen själva för att duka och hämta mat till sin plats. 5-åringarna som ska börja i förskoleklass till hösten äter lunch tillsammans med sina pedagoger i ett särskilt rum i Vättnedalsskolans bamba.

Efter lunch vilar de yngre barnen i sina egna vagnar ute på gården. De äldre har läsvila eller lyssnar på rofylld musik. Det är viktigt att alla barn får en chans till återhämtning under en dag på förskolan som också är en del av deras rättigheter enligt Barnkonventionen (artikel 31)

På eftermiddagen äter vi mellanmål och spenderar mycket tid utomhus. Fri lek ute, med en närvarande vuxen, skapar många tillfällen för lärande genom att barnen får öva på turtagning, inkludering, samt att lyssna på sina kompisar och öva empati. 

Aktiviteter i projekt

Barnens aktiviteter är kopplade till deras projekt som de har under hela året. Projektet kommer ifrån barnen egna intressen och önskemål och kopplas sedan till olika läroplanen av de ansvariga pedagogerna. Det finns möjlighet att följa barnen och deras lärprocess i hallarna genom de vi kallar halldokumentation. Här kan man även se vilket läroplansmål som aktivitetens bottnar i.

På eftermiddagar och tidiga förmiddagar är alla barnen tillsammans och man samarbetar över avdelningarna.

Inspirerande lärmiljöer inne och ute

Miljön är den tredje pedagogen och vi låter den inspirera barnen till utforskande, lek och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Här tillvaratar och stärker vi barnens intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Vi har tydliga ”hörnor” i förskolans rum som uppmuntrar barnen att välja vad de vill göra. Arbetsmaterial är åtkomliga för barnen och möblerna är anpassningsbara. 

Det är minst lika viktigt att vara ute som att vara inne. Därför jobbar vi för att mycket av de aktiviteter som finns inomhus även ska finnas tillgängliga utomhus.


Vikten av föräldrasamverkan

En förutsättning för att förskolan ska bli en trivsam miljö för både barn och vuxna är att vi samarbetar och stödjer varandra. Här har vi olika former av samverkan mellan föräldrar och personal som föräldramöten, utvecklingssamtal och vinter- och sommarfest. Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning är också mycket viktigt. Vi har därför en föräldraresurs som alltid har möjlighet att sätta sig ner och prata med dig som vårdnadshavare, om frågor dyker upp.

Ibland bjuder vi in föräldrar och syskon till vår förskola. Vi har en tradition att vi firar Barnkonventionen i november. Då bjuds man som vårdnadshavare in till förskolan för att tillsammans med sina barn tillverka en ljuslykta och fika på förskolan. Den 20 november, på barnkonventionens dag, ställer barnen tillsammans med sina familjer upp sina ljuslyktor i mönster och vi uppmärksammar barn rättigheter. Vi brukar då bjuda på pepparkakor och ha sångframträdanden.

I sommartid brukar vi hålla en sommarfest på gården. Då samlas alla föräldrar och barn på gården och vi har sångframträdanden, grillar korv och har öppet hus inne på förskolan så att barnen kan visa sina vårdnadshavare runt på förskolan.

Individanpassad inskolning (introduktion)

För oss är det viktigt att både barn och vårdnadshavare får en bra start på vår förskola. Därför arbetar vi med en individanpassad inskolning, där inskolningens längd och form bestäms utifrån varje enskilt barns behov.

Inskolningen är en viktig del i arbetet för att barnet ska känna sig tryggt för kommande vistelse på förskolan, men också för att du som vårdnadshavare ska få möjlighet att lära känna pedagogerna som arbetar på avdelningen samt förskolans rutiner.