Djurparkernas arbete

Djurparker som är anslutna till Svenska djurparksföreningen har tre uttalade syften; utbildning, bevarande och forskning. Slottsskogens djurpark arbetar för att förena det arbetet med att ge besökaren en trevlig upplevelse.

Mer information om svenska djurparksföreningen finns på http://svenska-djurparksforeningen.nu/

Utbildning och information

Omkring åtta miljoner människor besöker årligen svenska djurparker. Det gör djurparker i Sverige till en viktig plattform för lärande om djur och natur. Djurparkerna strävar inte bara efter en ökad kunskap om djurens biologi, utan också efter att väcka tankar om vikten av biologisk mångfald och att inspirera till en medveten hållbar livsstil.

Slottsskogens djurpark arbetar med information och utbildning för allmänheten på flera sätt, bland annat genom informationsskyltar, webbplats, sociala medier, kurser, seminarier och temadagar.

Eftersom det personliga mötet är en viktig kanal för ökad kunskap och medvetenhet och har Slottsskogen dagliga informationsstunder vid flertalet av våra arter. De sker i samband med att djuren får mat, eftersom djuren är mer aktiva då. Under sommarhalvåret har våra yngre besökare möjlighet till närkontakt med flera av våra lantraser, på Barnens zoo.

Lektioner för skolor

Barn och ungdomar är en viktig målgrupp och Slottsskogens djurpark erbjuder lektioner och guidningar till bokade grupper. Förskola och skolor hittar information om aktuella lektioner och bokar på museilektioner.se.

Guidade turer för övriga grupper

Frågor kring guidade turer och bokningsförfrågningar skickas till bokning@ponf.goteborg.se.

Examensarbete

Studenter på kandidat- och masternivå som behöver en plats att förlägga sin praktiska del av examensarbetet, kan göra det i Slottsskogens djurpark. Kontakta oss via bokning@ponf.goteborg.se, så återkommer vi.

Bevarande av arter

Djurparkers verksamhet ska gynna bevarande av biologisk mångfald. Det är en förutsättning för att få tillstånd att bedriva en djurpark. Förutom arbetet med att väcka medvetenhet kring vikten av biologisk mångfald arbetar djurparker med praktiskt bevarande av hotade arter. Det praktiska bevarandearbetet kan handla om att bedriva avel på hotade arter för nutida eller eventuellt kommande utsättningar i naturen. Det kan också handla om arbete med att bevara de hotade arternas livsmiljöer, deltagande i fältarbete eller insamling av pengar till andra organisationers bevarandeprojekt.

Slottsskogens djurpark har många hotade lantraser och deltar på så vis för bevarandet av dessa unika, specialanpassade och inhemska raser. Djurparken har också arterna Humboldtpingvin och skogsren som båda är hotade arter.

Forskning om djur och djurhållning

Djurparker driver och deltar i forskning i flera olika ämnesområden. Dels bedrivs forskning om djurhållning i hägn, dels om arternas biologi, fysiologi och beteende. Forskning kopplad till lärande och viltförvaltning bedrivs också i flera parker.

I Slottsskogen bedrivs zoologisk forskning men också forskning kopplad till viltförvaltning. Just nu pågår en studie som undersöker hur fåglar använder fågelholkar.

Förena nytta med nöje

Djurparker är en mycket gammal företeelse och från början hade djurparker som enda syfte att fungera som ett nöje för besökarna. Så småningom blev utbildning också ett syfte och senare adderades även ett aktivt bevarandearbete. 

Även om djurparker idag inte bedrivs som en ren rekreation är förstås tanken att du som besöker en djurpark ska ha en trevlig och rolig dag. I Slottsskogens djurpark försöker vi förena lärande och nöje, så att du som besöker oss får en trevlig, lärorik och inspirerande dag medan du tar del av djurens fascinerande liv - på håll eller i närkontakt.  

Höga krav på djurhållning i park

Till skillnad från museum, naturprogram, djurböcker med mera vilar djurparkernas grund på de levande djuren. För att djuren ska ha en bra tillvaro ställs höga krav på verksamheten och djurparker regleras av många olika lagar och styrdokument.

I Slottsskogens djurpark prioriteras djurens välmående högt. Även om djurens miljö inte kan göras identiska med det vilda, ska djurens hägn och skötsel ge dem förutsättningar att utöva naturliga beteenden - så som att röra sig, leta föda, social samvaro och vila.

Även om många av de djur som hålls i djurparker ursprungligen är ”vilda djur” så kommer djuren som du ser i hägnen ytterst sällan från det vilda. I de fall då det sker handlar det om föräldralösa ungar eller skadade individer. På grund av att de individer som finns i djurparker är i princip isolerade från deras vilda artfränder är en långsiktigt planerad avel mycket viktig, och djurparker (i Sverige och runt om i världen) bedriver därför aveln gemensamt.