Foto:Stadsmiljöfrvaltningen

Slottsskogen stöttar parkens pollinatörer

Publicerad 11 maj 2023

Mer sand och mer blommande växtlighet under vår och höst ska hjälpa pollinerande djur och insekter i parken.

Djur som pollinerar växter minskar i världen och Sverige är inget undantag. Eftersom pollinatörer har en grundläggande roll i ekosystemet är de mycket viktiga för biologisk mångfald och hållbar framtid.

Som ett led i arbetet att förbättra förutsättningarna för pollinatörer kartlade Slottsskogen, i samarbete med Göteborgs naturhistoriska museum, förekomsten av pollinatörer och deras livsmiljöer i parken. 44 arter av vildbin hittades varav 21 arter inte tidigare varit kända för Slottsskogen. Arter som hittades utöver bin var stor svävfluga och sex arter av rovseklar.

Utifrån kartläggningen har skötselåtgärder som ska främja pollinatörer tagits fram.

En viktig åtgärd är att utöka mängden sand i parken eftersom många pollinatörer bygger sina bon i sand. Exempel på andra planerade åtgärder är att spara och utöka mängden födoväxter för arter som är specialiserade på några få växter, att skapa brynmiljöer som ger både föda och skydd, samt att öka mängden växter som blommar under vår och höst.

Projektet, som har namnet ”Ett västsvenskt bi-drag” har delfinansierats av statligt LONA-bidrag.

Ladda ner och läs hela rapporten här nedan.

Fillista