Foto: Hanna Dewrang

Vår skola


På Skytteskolan tror vi på alla elevers vilja och förmåga att inhämta kunskap. Vi uppmuntrar och stimulerar eleverna till att växa och utvecklas genom sitt skolarbete. Alla elever har rätt till kunskap och vårt mål är att ditt barn ska känna glädje i sitt lärande.

Skytteskolan utvecklas år för år

Under detta läsår har Skytteskolan elever från förskoleklass till och med årskurs sex. Skolan kommer att växa med en årskurs fram till läsåret 2023/2024 då skolan kommer att ha elever från förskoleklass till och med årskurs nio. 

  • Läsåret 21/22 är skolan en F-7 skola
  • Läsåret 22/23 blir skolan en F-8 skola
  • Läsåret 23/24 blir skolan en F-9 skola

Om skolan

Fokus på undervisning utomhus

En stor del av undervisningen håller vi utomhus, både i enskilda ämnen men även flera ämnen samtidigt. Vår skola tänker på miljön och vi har fått utmärkelsen "Grön flagg". Det betyder att vi sorterar våra sopor på skolan. Vi komposterar också allt biologiskt avfall.

Undervisningen utomhus sker i natur- och kulturmiljöer i närområdet och vi använder även Göteborgs Stad som klassrum. Inför utomhusundervisningen får eleverna förbereda sig genom läsning i klassrummet. Utomhuspedagogiken är en spännande möjlighet för eleverna att upptäcka, uppleva, utforska och undersöka nya platser och miljöer.

Skytteskolan har ett uteklassrum och en liten odlingsträdgård nära skolgården. 

Skolmiljö

Vår skola är helt skofri, för att skapa en lägre ljudnivå och fler lärmiljöer i skolan. Det hjälper oss även att få en renare skola med mindre slitage.

På Skytteskolan är det viktigt att alla behandlas på lika villkor. Ett exempel på detta är de omklädningsrum som finns i närheten av idrottssalen som vänder sig till både hon, han och hen. Även utemiljön ska passa alla olika elever. Skolan är indelad i olika zoner– för att passa olika elevers behov av aktivitet. Det finns också många olika slags aktiviteter att göra på skolgården, några exempel är motorikbana, kompisgungor, fotboll och ytor där eleverna kan umgås.

Trygghet och trivsel

Skytteskolans är en skola där alla elever ska känna sig trygga. Vi vill att våra elever ska tycka att lärandet är roligt. 

Lika behandling

Trygghet och trivsel är viktigt för lärandet. En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till lika behandling. Alla elever i skolan ska ha samma rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning.  

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar planen på Vklass. Om du saknar inloggning kan du ta kontakt med oss på skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Skytteskolan använder vi oss till stor del av lärplattformen Vklass när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn.