Foto: Hanna Wessman

Vår skola

Skytteskolan ligger i Högsbo, nära Änggårdens friluftsområde. Här går elever från förskoleklass upp till årskurs 5. På sikt kommer skolan att byggas ut så att vi kan ta emot elever från förskoleklass till årskurs 9. På Skytteskolan tror vi på alla elevers vilja och förmåga att inhämta kunskap. Vi uppmuntrar och stimulerar eleverna till att växa och utvecklas genom sitt skolarbete. Alla elever har rätt till kunskap och vårt mål är att du som elev ska känna glädje i ditt lärande.

Skolans profil

Skolans profil är utomhuspedagogik och att eleverna får arbeta med olika ämnen samtidigt. Vi har också fått en utmärkelse för att vi är en hållbar skolan.

Alla klasser på skolan har en utedag i veckan. Då har de möjlighet att få arbeta utomhus. Detta sker i natur- och kulturmiljöer i närområdet, men också runtom i Göteborg, till exempel Ganlet och Änggårdsbergen. Inför utomhusdagen får eleverna förbereda sig genom läsning i klassrummet. Utomhuspedagogiken är en spännande möjlighet för eleverna att upptäcka, uppleva, utforska och undersöka nya platser och miljöer. Skytteskolan har ett uteklassrum, en odlingsträdgård nära skolgården och en skog i anslutning till naturområdet Ruddalen.

Eleverna på vår skola får arbeta i olika teman vilket gör att de arbetar med olika ämnen samtidigt. Det kan till exempel gälla matematik, svenska, engelska eller natur- och samhällsorienterande ämnen.

Vi är också stolta över att vi fått utmärkelsen Grön Flagg. Det innebär att vi tillsammans med eleverna lär oss hur vi kan ta ansvar för planeten vi bor på och vår gemensamma framtid. Vår förhoppning är att Grön Flagg ska vara första steget i ett livslångt engagemang kring hållbar utveckling.

Trygghet och trivsel

Skytteskolans vision är att vara en skola där alla elever vill vara och känner sig trygga. Vi vill vara en skola som ser hela eleven och där alla har en tillit till sin egen förmåga. Vi vill bevara allas nyfikenhet och se till att lärandet känns roligt och meningsfullt. Vårt motto är att alla kan leka och arbeta med alla, och att alla kan leka och arbeta med allt.

Lika behandling

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever i skolan ska ha samma rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning.

Trygghet och trivsel är viktigt för lärandet. På Skytteskolan arbetar vi för alla elevers rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö, där man bemöts med respekt för sin egenart och inte utsätts för diskriminering eller kränkande behandling. Arbetet mot kränkande behandling och diskriminering sker såväl på skol- och klassnivå som på individuell nivå.

Vi arbetar med Olweus antimobbningsprogram. Det innebär bland annat att vi har samtalsgrupper för personal, elevråd, föräldraråd, introduktion för nyanställda, klassregler mot mobbning och schemalagda klassmöten.

Om du vill läsa mer om hur vi arbetar för likabehandling kan du ta del av skolans Likabehandlingsplan.

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar den planen på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kan du ta kontakt med oss på skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Skytteskolan använder vi oss till stor del av informationssystemet Hjärntorget när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto på Hjärntorget kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.