Vår skola

Skolan har drygt 600 elever fördelade på 27 klasser från förskoleklass till och med årskurs 6. Det finns fritidshem på skolan för alla elever som behöver det.

Skolbyggnaden

Vår skola är byggd i två etapper med start 1997 vilket gjort att du får en känsla av den lilla skolan i den stora skolan. Alla våra klassrum har ett grupprum i anslutning till sig och utanför alla klassrummen ligger det en gemensam studiehall. Vi har en fin och fräsch matsal på skolan och två idrottssalar i olika storlek. På eftermiddagarna är det fritids som tar över skolans klassrum och lokaler med sina aktiviteter och fritidsmöjligheter. 

Utemiljön

Vi har en stor skolgård. Intill skolan finns även grönområden som inbjuder till kreativa lekar. Skogen nyttjas även pedagogiskt under skoldagen och på fritidstid.

Vi som arbetar på skolan

På skolan arbetar det ungefär 75 engagerade och positiva pedagoger. Vi har hög andel behörig personal.

Skolans värdegrund

Alla elever är olika och vi ser allas olikheter som en tillgång för hela skolan. I skolan ska alla elever känna sig trygga, sedda, hörda och respekterade. 

Vår vision

Vi vill att alla elever och all personal på Skutehagsskolan ska känna trygghet, trivsel och arbetsglädje.

Trygghet och trivsel

På skolan har vi elever som är utbildade trivselledare som leder olika lekar och aktiviteter på rasterna så att alla elever som vill får möjlighet till en rolig och aktiv rast. Vi arbetar med värdegrundsfrågor, allas lika värde och vi arbetar aktivt mot mobbning.

Likabehandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du i Vklass.

Elevinflytande och dialog med vårdnadshavare

Vi har återkommande elevråd och matråd tillsammans med skolans elever. Skolans rektorer har också husråd tillsammans med representanter för vårdnadshavare. Vi tycker det är viktigt med en tät och tydlig dialog med vårdnadshavare för att våra elever ska få en så bra skolgång och fritidstid som möjligt. Det kommer regelbundet informationsbrev från lärare och rektorer.