Foto: M K

Vår förskola

Skolspåret 61 är en liten och trygg förskola med två avdelningar. Förskolans verksamhet ska flyttas till Skolspåret 2 hösten 2022. Du kan därför inte söka till den här förskolan längre.

Avdelningar och personal

Förskolan Skolspåret 61 består av två avdelningar – Nala för barn 1–5 år och Simba för barn 1–3 år. Förutom förskollärare och barnskötare så finns även två specialpedagoger som ger kontinuerlig handledning omkring enskilda barn och för arbetslagens processer.

Pedagogik på förskolan

Tiden på förskolan är en mycket viktig tid för barnen. Förskolan ska vara trygg, lärorik och rolig.

Vi arbetar medvetet med möte och samtal för barnets bästa. Varje arbetslag gör i verksamhetsplaneringen regelbundna kartläggningar och planeringar för sin barngrupp med hjälp av vår likabehandlingsplan. Vi har en helhetssyn på barn och dess familj, vi är nyfikna och bryr oss om att ta reda på det som är unikt hos varje barn och familj.

Läroplanen (Lpfö98/10) ligger till grund för vårt arbetssätt, där vi ger barnen stort inflytande. Tillsammans arbetar vi för att erbjuda barnen en inspirerande och föränderlig miljö som inbjuder till skapande, experimenterande, lek och lärande. Vi arbetar projektinriktat, vilket innebär att vi försöker fånga upp barnens intressen och utifrån dessa skapa miljöer och situationer som är roliga och lärande för barnen. Vårt mål är att barnen ska få uppleva, upptäcka, och utforska språk, matematik, naturvetenskap, teknik, kommunikation samt utveckla sin sociala förmåga.

En dag på förskolan Skolspåret 61

Förskolan öppnar vid 06.30 där barnen och personalen samlas på en avdelning.

Efter en gemensam morgonstund tar verksamheten fart på avdelningarna med samling, fruktstund, temaarbete och lek i mindre grupper där man erbjuder ett varierande innehåll.

Avdelningarna går ut minst en gång varje dag för att leka, upptäcka och undersöka.

Efter  lunch, har avdelningarna en vilostund och/eller lugnare aktiviteter.

Barnen fortsätter med lek, omsorg och lärande tills 16.00 då samlas alla barnen på en avdelning tills vi stänger klockan 17.00.

Utomhusmiljö

Förskolans gård är ett inhägnad område med vanlig lekutrustning. Gården och omgivningen erbjuder natur, lekplatser och flera möjligheter till en varierande utevistelse. Förskolan ligger i närheten av Bergsgårdsskolan.

Kul att veta

Vi bjuder in till vernissager, drop-in fika, sångstunder och föräldramöten under vår och höstterminerna.

Förskolan har tre studiedagar varje termin och stänger fyra veckor på sommaren. Vid behov erbjuder vi möjlighet till en öppen sommarförskola i Sydöstra Angered.

Välkommen till vår förskola!