Delutredningar

Här kan du läsa om Skolenhetsutredningens fyra delutredningar. Delutredningarna har varsin ledare och kontaktperson. Du hittar vem som är kontaktperson och kontaktuppgifter till dem under fliken "Kontakt".

Inledning

Skolenhetsutredningen består av fyra delutredningar. Varje delutredning har ett eget uppdrag men de pågår parallellt. Delutredningarna går också ihop med varandra, det finns alltså inga skarpa gränser mellan dem. Arbetet med delutredningarna leder fram till en gemensam delrapport och en slutrapport med genomförandeplan.

Här hittar du slutrapport och genomförandeplan som beslutades 24 juni, 2020

Kapacitet och hållbarhet

Den första delutredningen handlar om att samla in underlag om skolornas kapacitet för att se hur hållbar skolenhetsorganisationen är. Kapacitet innebär hur många elever och lärare som får plats på en skola.

Omvärlds- och nulägesanalys

Den andra delutredningen handlar om att samla information till en nulägesanalys av skolenhetsorganisationen i stort. Syftet är att få information om nuläget utifrån olika perspektiv i organisationen. Detta görs via workshopar. Deltagarna på workshoparna är rektorer, ett urval av de pedagogiska medarbetarna och medarbetare på stödavdelningarna.

Framtidens utmaningar

Den tredje delutredningen har tre fokusområden. Det första handlar om hur digitalisering i det pedagogiska arbetet och administrationsarbetet påverkar hur skolenheterna bör organiseras. Det andra handlar om hur vi kan organisera skolenheterna för att minska segregation. Det tredje fokusområdet handlar om skolval och elevens väg genom grundskolan.

Skolledningsorganisation

Den fjärde delutredningen handlar om att ta fram förslag på riktlinjer för hur skolledningsorganisationen kan se ut. Det kan till exempel handla om vilka befattningar som ska ingå i skolledningen och hur deras roller och uppdrag ska se ut.