Lövgärdet

I Lövgärdet samverkar många aktörer för att skapa ett tryggt och trivsamt område. Arbetet med Skola som arena sker på Lövgärdesskolan, och målen är bland andra att barnen ska ta del av kultur-och fritidsaktiviteter samt fullfölja sina studier.

Skola som arena i Lövgärdet 

På Lövgärdesskolan arbetat vi tillsammans med andra aktörer för att öppna upp skolans lokaler till en mötesplats. Hit kan du som bor i området komma och delta i eller leda olika kostnadsfria aktiviteter utanför lektionstid.

Det finns ett stort engagemang bland både barn och vuxna i området, med satsningar som Lyftet, ett samverkansarbete mellan ett 30-tal aktörer. Bland de aktiviteter som genomförs på skolan har barnen stora möjligheter att själva påverka, till exempel genom Barnstyrelsen

Målen med att öppna upp skolan är att fler barn och unga:

  • fullföljer sina studier
  • tar del av kultur och fritidsaktiviteter
  • känner sig trygga i sitt närområde och på sin skola
  • har vårdnadshavare och andra viktiga vuxna som stärker deras uppväxtvillkor

Skola som arena är en del i arbetet med Jämlik Stad och syftar till att stärka varje barns rätt till goda uppväxtvillkor.

Här kan du läsa mer om arbetet med skolans lokaler som mötesplats.

Aktiviteter på Lövgärdesskolan

För att möjliggöra Skola som arena på Lövgärdesskolan samarbetar vi med bland annat föreningar, bostadsbolag, boende och lokalt näringsliv.

Alla aktiviteter tas fram i samråd med processledaren för Skola som arena i området, och i samverkan med rektor och annan personal på skolan. Det finns en stor variation av aktiviteter, för att alla barn ska hitta något som passar. 

Kontaktuppgifter:

Eva Looström, processledare, Skola som arena Lövgärdesskolan
Telefon: 0702-636447
E-post: eva.loostrom@grundskola.goteborg.se