Här finns Skola som arena


Idag finns Skola som arena på 20 skolor i Göteborg, på platser där barns uppväxtvillkor är utmanande och där det finns engagemang hos flera olika aktörer kring att utveckla ett områdesarbete. Det finns ett stort intresse av att sprida arbetssättet till fler områden och skolor i staden.