Läxhjälp

En möjlighet att elever att komma och få hjälp inför prov eller bli klar med någon av sina läxor.

Läxhjälp i Bergsjön

Genom att gå samman och arbeta tillsammans med lokala aktörer har föräldrar i Bergsjön skapat möjligheter för sina barn att lyckas bättre i skolan. Engagemanget har också kommit att omfatta frågor som rör närområdet i stort.

Hösten 2016 var det oroligt i Bergsjön med stenkastning och bilbränder. Många föräldrar kände en stor oro över sina barns framtid, att de skulle misslyckas i skolan och dras till destruktiva sammanhang. Samtidigt upplevdes det som svårt att som enskild förälder hjälpa sina barn med läxor och skolgång utifrån språksvårigheter, kunskapsbrist i olika ämnen samt trångboddhet som försvårar barnens studiero. Genom att dela sina upplevelser och gå samman samt även involvera det lokala bostadsbolaget och lokala aktörer i civilsamhället blev föräldrarna starkare. Det blev starten för Bergsjöns studiecenter läxhjälp, en föräldrastyrd samverkan kring barns skolgång och läxor samt ett forum för samtal om föräldraskap, där Familjebostäder och Bergsjöns kyrka är viktiga samverkanspartners.

Så här fungerar läxhjälpen

Bergsjöns studiecenter läxhjälp bygger på föräldrars engagemang, resurser och delaktighet i sina barns skolgång. Detta leder också till en ökad delaktighet och ett ansvarstagande i området i stort.

Idag erbjuder föreningen åldersindelad läxhjälp på flera platser i Bergsjön alla skoldagar i veckan. Studenter och andra unga vuxna förebilder är läxhjälpare men föräldrar är också med och tar aktiv del i sina barns skolgång. Föreningen jobbar också aktivt med att prata om de utmaningar som föräldraskapet innebär och med att bygga föräldrars tillit till samhällets resurser.

Skola mitt i byn

I Skolan mitt i byn, som Skola som arena kallas i Bergsjön, är Bergsjöns Studiecenter Läxhjälp en mycket viktig samverkanspartner. Inom ramen för Skolan mitt i byn har man tillsammans genomfört gemensamma lovaktiviteter ihop med andra föreningar. Det har också genom Skolan mitt i byn skapats ett sammanhang för tillitsskapande dialog mellan föräldrar, närskolan, socialtjänst och andra aktörer i lokalsamhället. Tillsammans försöker man skapa förutsättningar för goda uppväxtvillkor för barnen i området.

På Bergsjögalan i december 2020 vann Bergsjöns studiecenter läxhjälp första pris i kategorin Årets förening.

Ett par frågor till ordförande Ahmed Hassan:


Varför är din verksamhet med i Skolan mitt i byn?

Vår förening vill bidra till att skapa bättre möjligheter och framtidstro för barn. Det kan ingen förening klara själv utan vi måste samarbeta med andra. Skolan mitt i byn fungerar som en samlingsplats för olika föreningar och aktörer i området och bidrar till att skapa förutsättningar för samarbete. Därför är Skolan mitt i byn viktig för vår förening.

Vad ser du för vinster med samarbetet?

Genom Skolan mitt i byn har vi hittat andra föreningar och aktörer som vi nu samarbetar med. Vi kan få stöd och hjälp att förverkliga idéer och genomföra arrangemang. Skolan mitt i byn fungerar också som en bro mellan oss föreningar och stadsdelen. Samarbetet genom Skolan mitt i byn växer underifrån, utifrån de behov vi som bor i området har. Det gör att vi känner oss lyssnade på, delaktiga och det bygger tillit mellan oss.