Delaktighet, påverkan och demokrati

På Lövgärdesskolan beslutar Barnstyrelsen om aktiviteter för unga, och i Lundby får boende lämna förslag genom medborgarbudget. I Lövgärdet arbetar nätverket Lyftet för att stärka lokalsamhället och skapa trygghet. Dessa initiativ främjar engagemang och demokratiskt deltagande.

Barnstyrelse i Lövgärdet

På Lövgärdesskolan har barnen själva har stora möjligheter att påverka vilka aktiviteter som genomförs inom Skola som arena. I Barnstyrelsen beslutar de på vilket sätt en pott pengar ska användas och får sedan hjälp av vuxna att genomföra aktiviteterna.

På Lövgärdesskolan arbetar vi med att utveckla demokratiska former för barn så att de kan känna sig delaktiga och kunna påverka sin miljö. Detta leder i sin tur till att unga känner ansvar för sig själva och sin omgivning.

Sedan i februari 2020 har skolan haft ett forum som vi kallar Barnstyrelsen. Forumet finns nu också på finns nu på ytterligare två skolor, Gärdsmosseskolan och Bergsjöskolan.

Så här fungerar Barnstyrelsen på Lövgärdesskolan

Varje klass på skolan väljer en representant till Barnstyrelsen som totalt består av 20 ledamöter. Styrelsen har hand om en pott på 30 000 kronor som unga i Lövgärdet kan ansöka medel ur. Medlen kommer från fastighetsägarna i området, Victoria Park och Poseidon AB.

Kriterierna för att få en ansökan beviljad har Barnstyrelsen själv beslutat och de är:

Barnstyrelsen stöttar aktiviteter för unga i Lövgärdet.

  • Barn och unga upp till 18 år som bor eller går i skola i Lövgärdet kan söka.
  • Aktiviteterna är alkohol- och drogfria och måste följa svenska lagar.
  • Ingen vinstdrivande verksamhet får bedrivas. Inga föreningar kan söka.

Barnstyrelsen träffas varannan vecka och diskuterar de inkomna ansökningarna som den beviljar eller avslår. När styrelsen beviljat en ansökan om en aktivitet kan den genomföras av de som ansökt. Till sin hjälp har de vuxna på skolan.

Ett konkret sätt för barn och unga att påverka

Barnstyrelsen på Lövgärdesskolan har sedan starten i februari 2020 diskuterat ett femtiotal ansökningar. Av dessa har de allra flesta beviljats. Vissa ansökningar har avslagits för att barnen tycker att de är för kostsamma. Då försöker vi hitta andra sätt att finansiera aktiviteten, med hjälp av samarbete med olika organisationer.

Under 2020 har barnen genomfört cirka 20 aktiviteter vid ett 40-tal tillfällen. Av potten på 30 000 kronor har 20 000 kronor använts till aktiviteter.

För barn är det viktigt att känna delaktighet och att bli tagen på allvar. Skola som arena på Lövgärdesskolan präglas tydligt av de ungas intresse och engagemang. I Barnstyrelsen har de makt och möjlighet att påverka aktiviteterna i Skola som arena och på så sätt själva styra över sin fritid.


Flickor målar ett klassrum

Flickor i åttonde klass har sökt och beviljats medel ur Barnstyrelsen för att måla om sitt klassrum. 

Medborgarbudget  din idé

Medarbetarbudget är ett sätt skapa engagemang och främja demokrati utifrån arbetet med Skola som arena. I området Lundby välkomnas boende i alla åldrar att bidra med idéer kring aktiviteter och de röstar själva fram de vinnande förslagen. 2023 startar en ny medborgarbudget, mer information kommer inom kort.

Ett sätt att arbeta med medskapande och delaktighet är genom en modell som heter medborgarbudget. Medborgarbudget har länge använts i runt om i världen. Modellen går ut på att invånarna lämnar förslag inom ett tema eller ett geografiskt område och därefter röstar på sina favoritförslag. De förslag med flest röster inom ramen för budgeten genomförs.

Samverkan i området Lundby 

Inom ramen för Skola som arena genomfördes medborgarbudgeten Din idé 2020 i området kring Bjurslättsskolan i Lundby på Hisingen. Din idé är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Familjebostäder i Göteborg AB, Stena Fastigheter och Fastighetsägare Centrala Hisingen (FCH). 2020 var första gången i Sverige som fastighetsägare, skola och flera andra kommunala verksamheter genomför en medborgarbudget i samverkan.  2023 startar en ny omgång med medborgarbudgeten Din idé.

Så här går det till

2023 finns 200 000 kronor i budgeten. Temat för Din idé är "saker man kan göra tillsammans med andra i området kring Bjurslättsskolan". Under våren 2023 kommer barn och vuxna få lägga förslag på olika teman, kampanja för sitt förslag och rösta på de förslag de vill ska bli verklighet.

2020 kom det in 80 förslag av barn och vuxna. Av alla förslag som kom in röstades sju vinnande bidrag fram. 

Här kan du läsa mer om din idé

Röster om Din idé

Magnus Möller, områdeschef Familjebostäder Hisingen i Göteborg


— En medborgarbudget med den lokala skolan som central samlingspunkt är bra ur flera perspektiv. Medborgarbudgeten ökar människors inflytande. Om de boende i ett område blir engagerade i de aktiviteter som genomförs kommer man i högre grad att träffas och lära känna varandra, vilket på sikt kan öka den upplevda tryggheten i området. Att man jobbar aktivt med hela medborgarbudgetens process i skolan gör också att barnen lär sig mer om demokrati och medbestämmande.

Om man dessutom kan använda skolans lokaler till bra aktiviteter utanför skoltid, med fler vuxna och barn som rör sig i och runt skolan, leder det till ökad trygghet runt skolan och ökad nyttjandegrad av skolans lokaler.

Sari Isberg, relationsförvaltare Stena Fastigheter


— Samarbetet med Skola som arena är en del av vår relationsförvaltning, som syftar till att bidra till ett socialt hållbart samhälle. Förutom att arbetet har som mål att skapa trygga kvarter där människor trivs, ska det också främja demokrati och se till att barn och unga får en meningsfull fritid och bra skolgång. Vilket var precis vad Din idé ämnade åstadkomma.


Lyftet i Lövgärdet

I Lövgärdet pågår arbete med social mobilisering och utveckling genom nätverket Lyftet. Nätverket består av boende i området och ett trettiotal aktörer från näringsliv, ideella organisationer, offentlig sektor och civilsamhälle. 

Lyftets övergripande strävan är att skapa ett blomstrande Lövgärdet, ett område som präglas av delaktighet, tillit och trygghet och som också erbjuder goda levnadsvillkor och uppväxtförhållanden. De som bor och verkar i Lövgärdet ska känna ansvar för sitt område, och att de har kraft att påverka. Ett ytterligare mål är att få bort Lövgärdet från polisens lista över särskilt utsatta områden senast 2025.

Så här fungerar Lyftet

Boende i området får delta på nätverksträffar, olika aktuella frågor tas upp och tas eventuellt vidare i arbetsgrupper bestående av olika aktörer. Grupperna bjuder till exempel in till dialoger och aktiviteter med vårdnadshavare, till exempel om skolfrågor och trygghet. Det har också arrangerats träffar och manifestationer för att skapa delaktighet och trygghet i området.

Genom Lyftet har dialoger, nätverksträffar och aktiviteter genomförts som lett till stort engagemang bland boende, och det finns nu en stor gemensam intresseyta att utgå ifrån. Allteftersom de som bor och verkar i området tar mer ansvar får Lyftet en mer tillbakadragen roll.


Bilderna visar Lövgärdets unga naturguider, som är ett samarbete mellan Skola som arena och föreningen Tikitut, Poseidon, Victoria Park och Lyftet.


Tio unga från Lövgärdesskolan åkte på guideutbildning för att sedan kunna guida andra i området kring skolan och i Vättlefjäll.