Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

På Skogsängsvägen har vi underbart stora lokaler och en fantastisk gård med både fotbollsplan, pulkabacke och stora grönområden med buskar och träd att leka i. Förskolegården inspirerar därmed till lek i både små och större grupper. Naturligtvis finns även gungor, rutschkana, sandlådor och klätterställning. Vår närhet till naturen är en tillgång och berikar barnens lek och lärande.

Vi strävar efter att tillsammans med barnen utforma en trygg och lärorik miljö utifrån barnens intressen och behov av utmaningar. För oss är det viktigt att alla känner att de bidrar.

Pedagogerna som arbetar med barnen är utbildade förskollärare, lärare för yngre åldrar och barnskötare. Vi har tillgång till en pedagogista och en specialpedagog för handledning.

Den pedagogiska filosofin från Reggio Emilia i norra Italien är en inspirationskälla. Filosofin lägger stor vikt vid den demokratiska tanken likaså att alla barn har en drivkraft att utforska omvärlden och en vilja att lära. För oss är det viktigt att alla ska känna att de bidrar.

Förskolans läroplan (Lpfö-98) ligger till grund för verksamheten. Läroplanen finns att läsa på förskolans alla avdelningar och på Skolverket, Läroplanen på skolverket.se . Läroplanen betonar att alla barn är kompetenta och rika; de bär med sig erfarenheter, tankar och funderingar som blir synliga i samspelet med andra människor.

Den pedagogiska verksamheten dokumenterar vi i text och bild.  Tillsammans upptäcker pedagoger och barn lärande i dokumentationen. Dokumentationen synliggör också vårt pedagogiska arbete tillsammans med barnen för er vårdnadshavare. Dokumentationen ger oss även kunskap om barnens intresse och utveckling och hjälper oss därmed att utveckla och föra verksamheten framåt. Vi strävar efter att tillsammans med barnen utforma en trygg och lärorik miljö utifrån barnens intressen och behov av utmaningar.

En dag på förskolan

En dag på förskolan innehåller lek, lärande och omsorg. Genom att organisera dagen efter barnens behov och intressen, varvas aktiviteter, lek och utomhusvistelse. Vi delar upp oss i mindre grupper under dagen för att skapa lugn och koncentration i såväl lek som lärande. Vi är utomhus i alla väder.

Vår pedagogiska miljö är i ständig förändring. Detta för att anpassas utifrån de intressen som just de barnen som finns hos oss nu har och vilka projekt vi arbetar med. På alla avdelningar finns möjlighet till skapande aktiviteter såsom exempelvis att måla, klistra, klippa, pärla, väva, playdoo/lera med mera. Även utomhus ges många tillfällen till skapande verksamhet.

Förskolan består av fyra avdelningar, vars namn är inspirerade av universum: Kosmos, Månen, Raketen och Jorden. De finns två avdelningar/hemvister för de äldre barnen och två för de yngre. På vår gård möts barnen i alla åldrar.

Genom KULF – kultur i förskolan, får vi ta del av olika kulturarrangemang som teater och dansföreställningar. Förskolan har en egen kock som lagar vår mat. Vi satsar mycket på ekologiska varor. När vädret tillåter äter vi gärna mellanmål utomhus, året om. Frukost serveras kl 8.00, lunch 11.30 och mellanmål 14.30.

Vår vision

Förskolan vilar på demokratins grund. Barn och pedagoger skapar verksamheten och miljön tillsammans utifrån ett demokratiskt och likvärdigt förhållningssätt. För oss är det viktigt att främja delaktighet, inflytande, samspel och empati.

Vistelsen på förskolan ska vara trygg, lustfylld och alla ska känna att de är en tillgång. Genom att främja nyfikenheten vill vi lägga grunden för ett livslångt utforskande och lärande. Vi vill ge barnen möjlighet att lära och uttrycka sig på olika sätt. Fokus ligger på processen snarare än det färdiga resultatet. Vi vill ge erfarenheter som leder till en stark tro på den egna förmågan.

Övrigt samarbete

Förskolan samarbetar med BVC, förskolepsykolog, socialsekreterare och skola. Detta sker alltid i samförstånd med föräldrarna.

Tystnadsplikt, anmälningsplikt och sekretesslag gäller inom förskolans verksamhet.

Pedagogik och profil

Vi vill erbjuda barnen många möjligheter till uttryck och vi tänker att vi alla blir till i sammanhang där förhållningssätt och miljöer påverkar oss. 

Norra Hisingen består av primärområdena Backa, Brunnsbo, Kärra, Rödbo, Skogome, Skälltorp, Säve och Tuve.

Vi arbetar utifrån de styrdokument som råder, Läroplan för förskolan, LPFÖ 98 rev.10. Den är, tillsammans med skollag och de lokala politikernas mål, det som styr förskolans innehåll. Göteborgs stads verksamhetsidé för förskola och skola lyder: 

  • Barnens inre motivation och lust att lära
  • Delaktighet och medskapande
  • Helhetssyn

I Norra Hisingen arbetar vi med förskolan som en plats för demokrati och delaktighet. Alla förskolor har som mål att arbeta projektorienterat och med pedagogisk dokumentation för att öka barnens inflytande över sitt lärande. Pedagogisk dokumentation är ett sätt att följa barns lärande och de processer som är igång med bland annat foto, film, observationer och reflektioner tillsammans med barn, föräldrar och kollegor. Ett sätt att se och utveckla kvalitén i förskolan.

Alla barn har möjlighet att delta och bidra till förskolans utveckling. Alla har rätt att uttrycka sin åsikt och alla ska känna att de är en viktig tillgång och resurs i förskolan. Barn utforskar och lär tillsammans med andra barn och vuxna i miljöer och sammanhang där de uppmuntras och utmanas att pröva sina förmågor.

Reggio Emilia inspirerat pedagogiskt förhållningssätt

I arbetet med att tolka och omsätta läroplanen för förskolan Lpfö98 (2010) i det praktiska arbetet är den pedagogiska filosofin från Reggio Emilia i norra Italien en stor inspirationskälla. Reggio Emilia - pedagogisk filosofi, innebär bland annat att pedagogerna har en stor tilltro till att alla barn föds kompetenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska omvärlden och att lära, såväl enskilt som i grupp. Arbetet formas och förändras hela tiden utifrån barnens behov, intressen och nyfikenhet. Tillsammans med ”medforskande” pedagoger uppmuntras och utmanas barnen att med hjälp av alla sina sinnen utforska omvärlden. Barngruppen är viktig för barnens lärande och synsättet är att barn lär av varandra och tillsammans med varandra. Det kompetenta barnet står i fokus. Det innebär att barn kan och vill själva samt att de får möjligheter att pröva själva. Vi vill erbjuda barnen många möjligheter till uttryck och vi tänker att vi alla blir till i sammanhang där förhållningssätt och miljöer påverkar oss. 

IKT – Information och kommunikationsteknik

IKT finns tillgängligt i det dagliga arbetet och ger möjlighet till utforskande och skapande lärprocesser. IKT är ett viktigt verktyg i vårt arbete med pedagogisk dokumentation, såväl för pedagoger som för barn.

Här kan vi dela erfarenheter i projicering av dokumentation, skapa tillsammans med lärplatta och ta foto på det som fångar barnen. Det digitala blir ett av många olika sätt att uttrycka sig med och att göra sin röst hörd. Vi vill se barnen som producenter och inte konsumenter i det digitala.