Vår skola

Här får du lära dig att förstå sambanden i naturen och din egen plats i kretsloppet. Skolan har egna odlingar med grönsaker som också kan komma att användas i matlagningen.

Skolans profil

Vår målsättning är att våra elever blir miljömedvetna medborgare som värnar om naturen.

Skolan har en profil med inriktning på miljö och miljömedvetenhet som genomsyrar alla aktiviteter. Genom vår profil lär eleverna sig att förstå sambanden i naturen och sin egen roll för en hållbar framtid. Eleverna sköter om skolans egna odlingar genom att plantera, rensa ogräs, vattna och skörda. På hösten firar vi med en stor härlig skördefest.

Om skolan

Skogomeskolan har funnits sedan mitten av 60-talet och fyllde 50 år 2017. I augusti 2019 flyttade vi in i en ny och modern tvåparallelig F-6 skola.

Utemiljö

Skolgården inbjuder till lek med sina grönområden, lekredskap, fotbollsplaner och på promenadavstånd finns tillgång till skogs- och naturområden och olika slingor. På gångavstånd finns bibliotek och andra serviceinrättningar, samt kollektivtrafik som snabbt tar oss in till centrala Göteborg.

Personal

På Skogomeskolan arbetar ett tjugotal pedagoger i våra olika verksamheter.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla känna sig trygga. I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kontakta skolan för att få planen.

Vi följer Olweusprogrammet mot mobbing och kränkningar. Programmet är ett forskningsbaserat program på flera nivåer och i flera delar, i syfte att minska problem med mobbning.

Fokus är

  • Reducera och förebygga mobbning och annan kränkande behandling
  • Utbilda all personal till att bättre kunna se och reagera på förekomst av mobbning - samsyn
  • Ställa krav på den som mobbar och skydda den som blivit mobbad
  • Att elever involveras genom klassmöten för att höja kunskap om mobbning och bestämma klassregler
  • Vårdnadshavare involveras på möten och i enskilda mobbningsfall
  • Om någon skulle bli mobbad handlar vi och ser till att mobbningen upphör

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

På Skogomeskolan finns en lokal styrelse som består av fem representanter för vårdnadshavarna och två representanter för skolpersonalen samt rektor. Styrelsen arbetar med frågor som rör skolans verksamhet och utveckling. Via styrelsen har du som vårdnadshavare möjlighet att påverka och få information om sådant som är viktigt för dig och ditt barn.

Styrelsens uppdrag

  • påverka, ge råd samt utveckla Skogomeskolans verksamhet
  • främja kommunikationen mellan vårdnadshavare och skolans anställda
  • öka vårdnadshavarnas inflytande över skolan (därför är majoriteten i styrelsen vårdnadshavare )
  • ta till vara idéer och synpunkter från vårdnadshavare, elever samt personal

Styrelsen har tystnadsplikt och inga enskilda elevärenden diskuteras.