Foto: Peter Svensson

Vår skola

Vårt mål är att samtliga elever inhämtar och utvecklar sina kunskaper samt får en god grund för fortsatt livslångt lärande. För att tillgodose eleverna anpassas undervisningen utifrån varje elevs lärstil och förmåga. En god arbetsmiljö stimulerar både lärare och elever till ett trivsamt klimat.

Om skolan

På Skårsskolan strävar vi efter att främja, bibehålla och utveckla alla elevers naturliga lust att lära för livet. Målen för eleverna är att de ska få en god socio-emotionell kompetens och att de efter årskurs 6 ska ha uppnått de nationella kunskapsmålen. För att tillgodose eleverna anpassar vi undervisningen utifrån varje elevs lärstil och förmåga.

Skårsskolan är en skola från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger precis intill skogsområdet Ekorrdungen, där vi har undervisning utomhus. Vi har fräscha lokaler med matsal, slöjdsal och idrottshall på skolområdet. Fritidshemmen på Skårsskolan har även egna lokaler. 

Arbetssätt

Individuell utvecklingsplan - IUP

Varje elev på skolan har en individuell utvecklingsplan (IUP). Planen innehåller bland annat mål för elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling och vägar för att nå dit. Elevens IUP ska vara ett stöd genom hela skolgången.

Vi går igenom och uppdaterar elevens IUP en gång per termin, då läraren har utvecklingssamtal med eleven och dig som vårdnadshavare.

En gång per år, inför ett av utvecklingssamtalen, har läraren skrivit omdömen som beskriver hur det går för eleven i de olika ämnena. Läraren, eleven och du som vårdnadshavare planerar sedan tillsammans för elevens framtida utveckling och lärande.

Gemensamma aktiviteter

Hela skolan har gemensamma aktiviteter som idrottsdagar, vernissage, FN-dagen, luciatåg, med mera. Dessutom anordnar varje arbetslag större utflykter minst en gång per läsår. Vi tar också aktiv del av kultur och friluftslivet i närområdet.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla känna sig trygga. I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Skårsskolans värdegrund - GRETA

På Skårsskolan arbetar elever, pedagoger och föräldrar/vårdnadshavare efter vår värdegrund GRETA. Vår värdegrund skapar en positiv anda och gynnar lärandet på Skårsskolan.

G - Gemenskap

Du bidrar till att alla känner gemenskap.

R - Respekt

Du respekterar dig själv, andra och egendom.

E - Empati

Du lär dig förstå hur andra kan känna sig.

T - Trygghet

Du bidrar till att alla känner sig trygga.

A - Ansvar

Du tar ansvar för dina handlingar.

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Följ ditt barns skolgång via Vklass

På Skårsskolan använder vi oss till stor del av Vklass när vi kommunicerar med dig om ditt barn. Vklass är Göteborgs Stads pedagogiska IT-stöd och med ett konto har du som vårdnadshavare insyn i vad klassen arbetar med. Du följer också ditt barns utveckling och får information om vad som händer i skolan. i Vklass hittar du klassens veckobrev och information från rektor. Ungefär en gång per läsår har vi också föräldramöte.

Om du har problem med inloggning vänder du dig till pedagogen/läraren i ditt barns klass.

Utvecklingssamtal varje termin

När ditt barn börjar förskoleklass som sexåring, börjar vi med ett inskolningssamtal som gäller både skola och fritidshem. Därefter har vi ett utvecklingssamtal varje termin. Under samtalet kommer du som vårdnadshavare, ditt barn och pedagoger fram till mål att arbeta för i barnets individuella utvecklingsplan, IUP.

Elevråd och klassråd

Vi värnar om barnens rätt till medbestämmande i skolan. Alla klasser har klassråd som förbereder sig för inför elevrådsmöten som hålls med representanter från varje klass. Elevrådet träffas varannan vecka.

Forum för samråd

Du som vårdnadshavare har möjlighet att vara med och påverka skolans utveckling genom Forum för samråd. Forum för samråd på består av skolledning, personalrepresentanter, elever samt vårdnadshavare. På mötet informerar vi varandra om aktuella och planerade händelser samt tar fram förslag och idéer som är positiva för skolan.

Skårsskolans föräldraförening - SSFF

SSFF ska verka för att skapa en positiv och konstruktiv dialog mellan skolan och eleverna och deras familjer, med elevernas bästa för ögonen. Vidare ska föreningens arbete skapa förutsättningar för att sätta en extra "guldkant" på barnens vardag i skolan.

Föreningens engagemang och arbete omfattar allt från att hjälpa till med att förbättra den yttre skolgårdsmiljön till att förstärka skolans resurser vid inköp av pedagogiskt material. 

Besök Skårsskolans föräldraförenings webbplats.