Foto: Anders Feldt

Vår skola

På Skälltorpsskolan går cirka 360 elever. Kunskap tillsammans med trygghet och trivsel är skolans ledord.

Om skolan

Skolan byggdes 1973 och har under årens lopp ändrats en del. Runt skolan växer ”Selma Stad”, som innebär många nya lägenheter och nytt affärshus. Kommunikationerna  till skolan är mycket goda. En ny utemiljö för skolans elever har skapats och där finns plats för både fysisk aktivitet och många platser att sitta vid.

Skolan har 355 elever och cirka 50 anställda varav ungefär 40 lärare. 

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla känna sig trygga. I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

För att skapa trygghet och trivsel arbetar skolan med innemiljön och försöker skapa trevliga platser för elever att vistas på under raster och håltimmar. Skolvärdar finns hela tiden till hands.

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få planen.

Dialog med vårdnadshavare

På skolan arbetar vi med brukarråd. Brukarrådet består vårdnadshavare, personal och rektor. Vårdnadshavare utser en representant per klass. Brukarrådet har möten ungefär två gånger per termin. Rektor är ordförande och är den som kallar till mötet.

Som vårdnadshavare i brukarrådet är du representant för den klass där ditt barn går. Representanterna utses vid höstens föräldramöte. Vårdnadshavare i klassen kan via representanten föra fram sina åsikter till rådet.