Foto: Lo Birgersson

Vår skola

Sjumilaskolan ligger i Norra Biskopsgården nära ett härligt naturområde invid Svarte Mosse. Skolan har närhet till service och kommunikationer. Idag är Sjumilaskolan en skola med förskoleklass till årskurs 9 med cirka 500 elever.

Om skolan

Sjumilaskolans elever är engagerade och trivs på skolan. Vi som arbetar på skolan har en hög andel behöriga lärare och flera andra funktioner där vi arbetar tillsammans för att eleverna ska lyckas med sina studier.

På skolan pågår aktivt utvecklingsarbete till exempel kring språkutvecklande arbetssätt som vi vet ökar elevernas möjligheter till goda resultat. Alla elever på skolan har tillgång till digitala verktyg i sitt skolarbete.

Sjumilaskolan har de senaste åren genomgått stora förändringar och nu visar elevernas förbättrade resultat det goda arbete som alla elever, vårdnadshavare och medarbetare bidragit med.

Vår vision

Sjumilaskolan - en omtyckt skola

De nationella målen uppnås och lärandet upplevs som meningsfullt, stimulerande och tryggt.

Klimatet på skolan ska präglas av öppenhet och ömsesidig respekt mellan barn och vuxna. I klassrummet ska studiero råda för att skapa en trygg miljö och goda förutsättningar för lärande.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla känna sig trygga. I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kontakta skolan för att få planen.