Särskilt stöd och elevhälsa

En del barn behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. Behovet av hjälp kan vara tillfälligt eller bestå under hela skoltiden. Elevhälsan är till för att du som elev ska må bra och klara målen i skolan.

På Sjumilaskolan har vi lång erfarenhet av att ta emot nyanlända elever och på skolan finns två förberedelseklasser. För att ge eleverna bästa möjliga stöd har vi egna studiehandledare och modersmålslärare anställda i de stora språken. Vi ser språk och kunskapsutveckling som något som går hand i hand och är alla lärares ansvar. På skolan finns ett stort trygghetsteam med trygghetsvärdar, skolvärd och fritidsledare, de arbetar med lågaffektivt bemötande och är en del i skolans arbetslag.

Elevhälsoteamet på Sjumilaskolan består av rektorer, specialpedagog, kurator, skolsköterskor, skolläkare och psykolog. Elevhälsan är till för att alla elever ska må bra och klara målen i skolan.

Elevhälsan arbetar främst förebyggande och arbetar både med enskilda elever och grupper. Elevhälsan fokuserar på hur du som elev mår fysiskt, psykiskt, socialt men främst på hur det går för dig i skolan. Elevers inflytande och delaktighet över sitt lärande och sin arbetsmiljö står i fokus för allt elevhälsoarbete. Tillsammans med elever, vårdnadshavare, pedagoger och skolans personal försöker vi hitta möjliga åtgärder för att alla elever ska ha förutsättningar till utveckling och lärande men också må bra och trivas på Sjumilaskolan.

Om du inte når kunskapskraven i skolan

Om du inte klarar av kunskapskraven i skolan som står i läroplanen har du enligt skollagen rätt att få stöd. I första hand ska du få stöd i form av extra anpassningar av undervisningen i din klass. Dina ordinarie lärare ska alltså anpassa lektionerna och arbetssätten så att du lättare lär dig det som står i läroplanen. Om det inte hjälper med extra anpassningar kan du ha rätt till särskilt stöd. För att få veta om du har rätt till särskilt stöd ska rektorn se till att dina behov av hjälp i skolarbetet utreds.

Skolan beslutar om åtgärdsprogram

Det är rektorns ansvar att utreda om du har behov av särskilt stöd. Om du har det, ska rektorn se till att skolan utformar ett åtgärdsprogram för dig.

Du och din vårdnadshavare har möjlighet att delta i arbetet med åtgärdsprogrammet. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur skolan ska tillgodose det, och hur skolan tänker följa upp och utvärdera insatserna.

Elevhälsa

Elevhälsan arbetar för att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. I elevhälsan ingår rektor, skolhälsovården (skolsköterska, och skolläkare), psykolog, kurator och specialpedagog. Det är rektorn på skolan som ansvarar för samt leder och samordnar insatserna.

Elevhälsan har extra fokus på de elever som är i behov av särskilt stöd. Det kan till exempel handla om sjukdom, men även problem med kompisar, mobbning, läs- och skrivsvårigheter eller bekymmer i den egna familjen.

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet består till exempel av rektor, psykolog, skolsköterska och specialpedagog. Teamet träffas regelbundet och har klasskonferenser. Vid elevhälsokonferens för enskilda elever planerar teamet tillsammans med föräldrar och lärare för en så bra skolsituation som möjligt.

Elevhälsa i Göteborgs Stad

Skolhälsovård

Skolhälsovården är en del av elevhälsan. Den dag barnet börjar skolan tar skolhälsovården över från barnhälsovården (bvc). Skolhälsovården är till för alla barn och ungdomar från förskoleklass till och med gymnasiet. I den ingår hälsovård i kombination med läkarkontroller, vaccinationer och enklare sjukvårdsinsatser.

Olycksfall i skolan eller på fritiden

Alla barn och ungdomar som är folkbokförda i Göteborg är olycksfallsförsäkrade dygnet runt till och med 17 års ålder, eller så länge de går i gymnasieskolan.

Elevförsäkring