Foto taget uppifrån på dockskåpsmodellen av gemensamhetsytan "Navet". Foto: Minna Dufva

Innovationsprojekt på Kaggeleds äldreboende

Syftet med projektet är att undersöka hyresgästernas upplevelse av välbefinnande och utifrån det pröva olika förändringar i miljön såväl inomhus som utomhus. Lärdomarna ska användas vid planeringen av nya äldreboenden.


Användardriven innovation

Projektet har jobbat med metoden användardriven innovation för att identifiera hyresgästernas behov. Samtliga hyresgäster är personer med demenssjukdom. Projektet har genom 48 intervjuer och observationer kommit fram till att personalen är viktig för hyresgästernas välbefinnande. Vid observationer av hur hyresgästerna använder miljön på äldreboendet, var det tydligt att de som själva kunde förflytta sig följde efter personalen dit de gick. 

Prova i liten skala

De behov som identifierats har provats i liten skala och utvärderades tillsammans med hyresgästerna. 

 • Mer ytor för aktivitet behövs men också mer ytor för lugn och ro. Samvaro med andra hyresgäster, kaffestunder, rörelse och aktiviteter i hela huset är med på hyresgästernas lista över vad som får dem att mår bra, medan några vill ha mer utrymme för lugn och ro. För att pröva vilka aktiviteter hyresgästerna vill göra, byggde projektet en modell av en av äldreboendets gemensamhetsytor. De flesta hyresgästerna tyckte att modellen såg mycket trevligare ut än nuvarande miljö. Några hade svårt att förstå modellmiljön.
 • Större överblickbarhet i kök/vardagsrum. Eftersom hyresgästerna uttryckte att de mår bra när de ser personalen och när de samtalar med dem ska projektet pröva att ta bort en vägg i det kombinerade köket och vardagsrummet så att det blir lättare att kunna se och vara med personalen.
 • Tryggt promenadstråk. Hyresgästerna uttryckte att de skulle må bra om de kunde gå ut och ta en promenad utan att behöva be personalen om hjälp. För att göra det tryggt och enkelt vill vi ordna tydlig skyltning/vägledning till altanen, promenadstråket och i hissen.

Utvecklande metod för delaktighet

Metoden, “Användardriven innovation”, som utgår från användarnas synpunkter och åsikter har varit både utmanande och utvecklande. Den har väckt nya idéer om hur projektet skulle kunna få fler delaktiga i genomförandeplanen. Kan vi förenkla frågor så även de med långtgående demens kan delta mer? Kan vi utveckla vårt sätt att fråga och observera? Här är några erfarenheter:

 • Hos några hyresgäster satte det igång idéer som de återkom till flera gånger, utan påminnelse från projektmedlemmarna. Idéerna växte och utvecklades hos dem själva.
 • Några av de intervjuade var stolta över att vi faktiskt frågade dem, intervjuade dem.
 • Några medarbetare som trott att uppgiften var omöjlig har lyckats ha givande intervjuer med dem de är kontaktperson för och de har varit stolta över att de lyckats.
 • En intervju som genomfördes mellan två individer som inte hade en relation till varandra, ledde till att samtliga svar blev “vet inte”. Vi upptäckte att några av våra självklaraste intervjukandidater vägrade att svara på frågorna.
 • Att ha deltagit i Göteborgs Stads utbildning i användardriven innovation betydde mycket för att metoden skulle fungera.
 • Att våga fråga även om du inte kanske får svar, har ibland varit svårt trots lång erfarenhet av omsorgsarbete.

Rapport om hur den fysiska miljön kan öka hyresgästernas välbefinnande

Projektet har beställt en rapport med syfte att kartlägga nuvarande fysiska miljö inomhus och
utomhus vid Kaggeleds äldreboende samt presentera förändringar i den som ökar hyresgästernas
välbefinnande. 

Rapporten tar upp frågor som:
• Hur kan inomhusmiljön utformas så att hyresgästerna på Kaggeled hittar ner/ut till trädgård,
altan och tillbaka till lägenheterna?
• Hur kan utemiljön utformas så att den stödjer ett ökat välbefinnande hos hyresgästerna?
• Hur kan balkongerna på respektive enhet utformas så att hyresgästerna upplever ökat
välbefinnande?


Uppföljning och utvärdering

 • Två forskare från AgeCap – centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet följer och utvärderar projektet utifrån fokusgruppsdiskussioner med medarbetare.
 • Två elever från Göteborgs universitet som studerar till arbetsterapeuter deltar med en uppsats: ”Aktiviteter som skapats genom att frigöra mer yta”.

Projektgruppen

Projektgruppen består av undersköterskor från varje våning; Louise Edwards, Annika Bohlin, Camilla Lund samt metodutvecklare Emma Matsson som är lokal projektledare. Alla medarbetare och hyresgäster har involverats. Två praktikanter från specialistundersköterskeutbildningen deltog i intervjuerna i utomhusmiljön. En medarbetare gjorde sin uppsats på samma utbildning och deltog med material från intervjuer och observationer.

Samarbetspartners

Göteborgs Stad: Örgryte-Härlanda: sektorschef Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, områdeschef äldreboende, kommunikatör, demensteamets arbetsterapeut. Lokalförvaltningen, Stadsledningskontorets utvecklingsenhet Senior Göteborg, Stadsledningskontoret, Konsument och medborgarservice, Intraservice.

AllAgeHub

Göteborgs universitet, AgeCap  centrum för åldrande och hälsa

Leverantörer: Liljegrenska Kompaniet

Kontakta oss

Projektledare Emma Matsson 031-365 56 05, Äldre samt vård och omsorgsförvaltningen