Foto: Lars Lanhed

Välfärdsteknik

Senior Göteborg arbetar för att teknikutvecklingen ska bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för äldre personer.

För att visa på nyttan med välfärdsteknik driver Senior Göteborg olika pilotprojekt tillsammans med  äldre och anhöriga samt stadsdelsförvaltningarna.

Vi deltar också i  nationella samverkansprojekt för att ta fram verktyg för att enklare införa tjänster via välfärdsteknik.

Verktygslådor för välfärdsteknik

Ett exempel är det nordiska samverkansprojektet Connect med syfte att ta fram best practice för hur en kommun inför tjänster via välfärdsteknik. Som resultat finns en verktygslåda att ladda ned.

Ett annat exempel är Innovationsguiden från SKL som vi använder för användardriven utveckling. Två andra tips är SKLs Vägledning för upphandling av trygghetsskapande teknik och Vägledning för implementering av välfärdsteknik från Välfärd och Hälsa/Västerås Science Park. 

Göteborgs Stads principer i utvecklingen med välfärdsteknik för äldre:

  • Individanpassat med ökad möjlighet till egna val för brukarna
  • Användarvänligt och säkert
  • Kostnadsmedvetet avseende brukarna och verksamheten
  • Till nytta för både den enskilde och verksamheten

Digitala lås, medicinpåminnare och bildsamtal. Digitala tjänster kan ge äldre personer trygghet och frihet och samtidigt vara ett stöd för anhöriga. 

Till stor del handlar välfärdsteknik om användarvänliga tjänster för kommunikation, till exempel positioneringslarm och medicinpåminnelse. Robotteknik i form av dammsugare, terapikatt och äthjälpmedel finns på marknaden. Sociala robotar börjar testas t ex på vårdcentral. Teknikutvecklingen handlar också om artificiell intelligens för att reagera på och förebygga t ex fall, viktminskning och bristande munhygien. 

Samtidigt är det viktigt att inte glömma bort avvägningen mellan integritet, tillsyn och trygghet. 

Kunskap och användning av välfärdsteknik behöver öka både bland äldre göteborgare och medarbetare inom vård och omsorg. Därför arbetar Senior Göteborg aktivt för att introducera och testa tjänster med välfärdsteknik. Vårt showroom Vision Bo Äldre gick 2017 upp i samverkansplattformen AllAgeHub

10 tjänster via välfärdsteknik 2022

Inom program för Attraktiv Hemtjänst ingår uppdraget att införa tio tjänster via välfärdsteknik. Senior Göteborg samordnade programmet 2014-2017. Från 2018 är Intraservice ansvariga. 

Trygghetskamera - Göteborgs Stads första tjänst via välfärdsteknik

Trygghetskamera är en tjänst för tillsyn som vänder sig till personer med biståndsbeslut om just tillsyn. Trygghetskamera är enkelt uttryckt tillsyn via webbkamera - dag som natt - för personer som behöver tillsyn utan att bli störda. Senior Göteborg har tidigare lett ett pilotprojekt i frågan och nu finns alltså tjänsten.

Trygg Vardag - hubb ökar individanpassning

Göteborgs Stad ska byta ut sina analoga trygghetslarm till digitala. Upphandlingen som avslutades 2017 möjliggör att kommunen kan samordna tekniktjänster från flera leverantörer i en så kallad hubb, bland annat GPS-larm och bildkommunikation, för en mer individanpassad vård och omsorg.

Förutom digitala trygghetslarm, innehåller upphandlingen ytterligare tekniktjänster som alla kommer att kunna kopplas ihop och användas tillsammans. Göteborgs Stad kommer att kunna erbjuda tjänster för att öka tryggheten vid utevistelse genom GPS/positioneringslarm. En annan tjänst är digitala dörrlås som ökar säkerheten då brukaren inte behöver lämna ut sina nycklar. Med digitala dörrlås behöver inte hemtjänsten åka och hämta rätt nyckel efter ett larm och kan då komma snabbare. En annan tjänst är ljud- och bildsamtal för bättre kommunikation, en smart klocka som ger information om bärarens hälsa samt olika sorters sensorer för hemmet som kan reagera på avvikelser och larma. Läs mer på Attraktiv Hemtjänst webbplats.

Välfärdsteknik möjliggör

  • Kunna bo kvar hemma längre med högre livskvalitet
  • Ökad trygghet, delaktighet och frihet
  • Medskapande i sin egen hälsa

Långsiktiga utmaningar för Göteborgs Stad

  • Öka kraven på boendets utformning, IT-infrastruktur, kompetenshöja personalen
  • Att tillsammans med de vi är till för och teknikleverantörer utveckla användarvänlig välfärdsteknik

Vill du veta mer?

Kontakta Elna Hansson planeringsledare +46 31-368 01 14

Kontakta Åsa Wall strategiledare Attraktiv Hemtjänst +46 31-368 65 04

Artikel om vad välfärdsteknik är i tidningen It-hälsa.