Foto: Lars Lanhed

Välfärdsteknik

Göteborgs Stad arbetar för att teknikutvecklingen ska bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för äldre personer.

Digitala tjänster kan ge äldre personer trygghet och frihet och samtidigt vara ett stöd för anhöriga. Till stor del handlar välfärdsteknik om tjänster för kommunikation, till exempel positioneringslarm, bildsamtal och medicinpåminnare. Robotteknik i form av dammsugare, terapikatt och äthjälpmedel finns på marknaden. Sociala robotar börjar testas och det finns även tjänster med artificiell intelligens, till exempel för att reagera på och förebygga t ex fall, viktminskning och bristande munhygien. 

För att visa på nyttan med välfärdsteknik har Senior Göteborg drivit pilotprojekt tillsammans med  äldre, anhöriga, stadsdelsförvaltningarna och teknikleverantörer. Under 2019-2020 drevs två projekt i samarbete med AllAgeHub. Ett innovationsprojekt på Kaggeleds vård-och omsorgsboende samt ett på Åkerhus vård-och omsorgsboende.

Göteborgs Stad deltar också i nationella samverkansprojekt för att ta fram verktyg för att enklare införa tjänster via välfärdsteknik.

Verktygslådor för välfärdsteknik

Ett exempel är det nordiska samverkansprojektet Connect med syfte att ta fram best practice för hur en kommun inför tjänster via välfärdsteknik. Som resultat finns en verktygslåda för implementering att ladda ned.

Ett annat exempel är Innovationsguiden från SKL som vi använder för användardriven utveckling. 

Göteborgs Stads principer i utvecklingen med välfärdsteknik för äldre:

  • Individanpassat med ökad möjlighet till egna val för brukarna
  • Användarvänligt och säkert
  • Kostnadsmedvetet avseende brukarna och verksamheten
  • Till nytta för både den enskilde och verksamheten

Trygghetskamera - Göteborgs Stads första tjänst via välfärdsteknik

Trygghetskamera är en tjänst för tillsyn som vänder sig till personer med biståndsbeslut om just tillsyn. Trygghetskamera är enkelt uttryckt tillsyn via webbkamera - dag som natt - för personer som behöver tillsyn utan att bli störda. Senior Göteborg ledde pilotprojektet och sedan 2017 finns alltså tjänsten.

Välfärdsteknik möjliggör

  • Kunna bo kvar hemma längre med högre livskvalitet
  • Ökad trygghet, delaktighet och frihet
  • Medskapande i sin egen hälsa

Långsiktiga utmaningar för Göteborgs Stad

  • Öka kraven på boendets utformning, IT-infrastruktur, kompetenshöja personalen
  • Att tillsammans med de vi är till för och teknikleverantörer utveckla användarvänlig välfärdsteknik

Inspiration

Görbra för äldre är en öppen Facebook-grupp med drygt 1100 medlemmar. Diskutera och tipsa om stödjande teknik, bra boenden och omsorg.

Robotdalen är en inkubator för robotik, bl a hälsorobotar och jobbar för hela landet. 

Norsk film om välfärdsteknik från Kommunesektorens organisasjon och Helsedirektoratet om vårt grundläggande behov att vara trygga, säkra och självständiga.

När vården blir IT. En rapport från Institutet från Framtidsstudier (dec 2014)

Empati och high tech. En delrapport från LEV-projektet, socialdepartementet (2012)

Den ljusnande framtid är vård. En delrapport från LEV-projektet, socialdepartementet (2010) 

Äldrelivsbranschen - en framtidsbransch. En bok av KK-stiftelsen (2007)


Vill du veta mer?

Kontakta Ulrika Cedervall, kommunikationsstrateg, 076-697 31 76