Nätverk för att sprida kompetens

Inom Göteborgs Stad finns en stor samlad kunskap kring äldrefrågor. För att gynna kunskapsspridning och utveckling driver Senior Göteborg ett antal kompetensnätverk.

För att främja erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning har Senior Göteborg startat ett antal kompetensnätverk i samarbete med verksamheterna.

I nätverken samlas medarbetare från olika yrkeskategorier för att lära av varandra. Idag finns kompetensnätverk inom hälsofrämjande - förebyggande verksamhet (som nu drivs inom GR), demens och kring studerande och handledning.
När olika yrkeskategorier möts uppstår nya idéer och kunskaper. Personerna som är usedda, besitter alla expertkunskap inom området, och utbyter erfarenheter och kunskaper. Nätverken får en direkt effekt på arbetsplatserna, eftersom alla medlemmar har mandat att omsätta nyvunna kunskaper till praktik inom sitt område. Nätverksdeltagarna medverkar ofta vid konferenser och mässor.

Vill du veta mer?

Kontakta processledare Margaretha Häggström på 031-368 03 89