Åldersvänlighet berör samtliga förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad. Alla ska med.

Handlingsplan för Åldersvänliga Göteborg

I arbetet med att bli en åldersvänlig stad ingår att ta fram en handlingsplan. Nu finns en sådan för Åldersvänliga Göteborg. Handlingsplanen har godkänts av kommunstyrelsen men inväntar beslut i kommunfullmäktige.

I arbetet med att bli en åldersvänlig stad ingår att ta fram en handlingsplan. Nu finns en sådan för Åldersvänliga Göteborg. Planen kommer att bli ett stadenövergripande styrdokument.

Vad händer nu?

Göteborgs Stads handlingsplan för Åldersvänliga Göteborg 2021 - 2024 har godkänts av kommunstyrelsen men inväntar beslut i kommunfullmäktige.

Remissinstanser

Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Park- och naturnämnden, Nämnden för konsument- och medborgarservice, Kulturnämnden, Stadsdelsnämnden Angered, Stadsdelsnämnden Centrum, Förvaltnings AB Framtiden, Boplats Göteborg AB, Idrott- och föreningsnämnden, Göteborgs Stads Pensionärsråd, Göteborgs Stads HBTQ-råd.

Samtliga remissinstanser tillstyrker underlag till planen och skickar med synpunkter eller önskade justeringar.

Syftet med planen

Syftet med Åldersvänliga Göteborgs plan är att möjliggöra att staden blir en bättre plats att åldras på med hjälp av utvalda aktiviteter som beskrivs i planen. Aktiviteterna är tidsatta, har en tydlig ansvarsfördelning vad gäller genomförande och uppföljning.

Vill du veta mer?

Kontakta Lisa Holtz, processledare stadsutveckling via mejl, telefon eller sms: lisa.holtz@aldrevardomsorg.goteborg.se, 072-856 54 96